Drönarbild över väg med bilar  i landskap

Ny regional indelning för Trafikverket

Trafikverket anpassar sin regionala indelning till Sveriges nya civilområden, det bidrar till att vi står starka tillsammans i samhället. Ny regional indelning bidrar också till att Trafikverket stärker den regionala ledningen och styrningen.

Indelningen i civilområden underlättar för samordning och samverkan i och mellan statens delar och mellan staten och resten av samhället. Trafikverkets anpassning till de nya civilområdena ger Trafikverket bättre förutsättningar att leverera enligt vårt uppdrag i normalt läge, i kris och i planering för höjd beredskap.

Trafikverkets nya regionala indelning som överensstämmer med Sveriges sex civilområden. Klicka för större bild. 

Trafikverket anpassar sin regionala indelning till Sveriges nya civilområden

Vi anpassar Trafikverkens indelning, så att den bättre möter det övriga samhällets behov av samordning och samverkan. Den nya strukturen för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar är en viktig del i det. Att följa den nya strukturen ger Trafikverket och våra samarbetspartners en gemensam och stabil grund för samverkan och samordning.

Transporter är samhällsviktiga

Trafikverkets verksamhet är viktig för samhällets funktioner och därför också en viktig del i Sveriges totalförsvar. Transporter är en av flera samhällsviktiga verksamheter som behöver fungera även i allvarlig kris och ytterst i krig. Det är hela landets angelägenhet.

Att stå stadigt tillsammans är viktigt för vårt totalförsvar

Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår motståndskraft och styrka i totalförsvaret. En bra samordning inom det civila försvaret och mellan det civila och det militära försvaret hjälper oss i vårt uppdrag, i både fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.

Trafikverkets uppdrag innefattar den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. Andra delar hanteras av andra statliga, kommunala och privata aktörer och vår verksamhet behöver ha en aktiv samverkan och samordning med dessa.

Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa hur vår regionala indelning behöver förändras för att anpassas till och överensstämma med civilområdena. Uppdraget har genomförts i dialog med Försvarsmakten i enlighet med regeringens uppdrag. Regeringsuppdraget lämnas över till regeringen den 1 november 2022. Svaret i korthet:

  • Trafikverket anpassar sin regionala indelning till Sveriges nya civilområden
  • Trafikverket kommer fortsatt vara indelat i sex regioner
  • Bättre samordning och samverkan med ny regional indelning
  • Trafikverkets nya organisation träder i kraft den 1 januari 2024

Bakgrund

Vi anpassar oss för att möta den säkerhetspolitiska utvecklingen
Behovet att anpassa statens regionala indelning till Sveriges nya civilområden kommer dels ur den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Utredningarna ”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå” (mars 2018) och ”Struktur för ökad motståndskraft” (april 2021) är grunden för myndighetsreformen om myndighetsgemensam statlig regional indelning.