Barn som går på gata i stad, fotograferade i kvällsljus

Arena för transporteffektiv stadsmiljö

Arenan transporteffektiv stadsmiljö är ett forum som ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Genom ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka. Arenan arbetar med olika nätverk.

Arenan för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet riktar sig till aktörer inom offentlig eller privat verksamhet i städer och tätbebyggda områden. Du kan vara verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet.

Arenan fokuserar på följande kunskapsområden under 2020–2022:

Det finns ett allt större fokus på citylogistik och urbana godstransporter där ambitionen och medvetenheten kring att inkludera godstransporter i trafikplaneringen ökar. Trender som urbanisering och förtätning gör att utmaningen med att både tillgodose behoven av godstransporter i staden och en hållbar stadsutveckling blir allt större.

Fokus inom kunskapsområdet ligger på utmaningar och lösningar när det gäller att effektivisera och förbättra urbana godstransporter. Det kan handla om åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg ett och steg två.  Det är möjligt att optimera användningen av transportsystemet genom att samordna godstransporter för ökad fyllnadsgrad, och även genom att utveckla omlastningsfunktioner för mer hållbara och yteffektiva transporter den sista delen av transportkedjan.

Parkeringsförutsättningar har stor betydelse för val av transportmedel och för resmönster. Att planera och styra parkering lyfts fram som ett av de effektivaste verktygen för att åstadkomma ett hållbart resande och en mer hållbar stadsutveckling.

Högre krav och målsättning inom städer kring ökad andel kollektivtrafik, cykel och gång, förtätning, förbättrad stadsmiljö och innerstadshandel underlättas av ett genomtänkt arbete med parkeringsfrågor integrerade i trafik- och stadsplaneringen.

Kunskapsområdet kommer att fokusera på aktörer och projekt som arbetar aktivt med planering, styrning och reglering av parkeringsytor och funktioner i staden för att åstadkomma ett ökat hållbart resande och förbättra stadens attraktionskraft.

Mobility management är ett koncept som syftar till att främja hållbara persontransporter och påverka bilanvändningen genom åtgärder som förändrar resenärers attityder och beteenden.

Att påverka behovet av transporter och resor, val av transportsätt, steg ett i fyrstegsprincipen, samt att utnyttja befintlig infrastruktur på ett mer hållbart och effektivt sätt, steg två i fyrstegsprincipen, är grunderna i mobility management arbete.

Stor effekt kan nås vid kombination med andra åtgärder eller styrmedel, till exempel en ny cykelbana eller utbuds- och prisförändringar på parkering. Andra exempel är möjlighet att prova på elcykel eller kollektivtrafikkort. Kunskapsområdet kommer även att fokusera på mobility management-åtgärder som en motprestation i stadsmiljöavtal.

Svenska städer och samhällen behöver utvecklas till att bli gröna, hälsosamma, inkluderande och klimatsmarta för att vi ska nå våra klimatmål.

Det handlar om att utveckla städer som är inkluderande och med tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter som gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

Kunskapsområdet fokuserar på förtätning, centralitet, funktionsblandning, kollektivtrafiknära lokalisering, satsningar på gång- och cykel, utvecklad kollektivtrafik och minskad bilanvändning.

Digitaliseringen av transportsystemet sker i snabb takt och osäkerheten i den teknologiska utvecklingen är svårnavigerad.

När ”digitalisering” beskrivs talar man ofta om smart mobilitet som en del av genomförandet av den smarta staden. Smart mobilitet kan ses som en delstrategi för att skapa den smarta staden och kan genom klok styrning bidra till ett mer tillgängligt, effektivt, attraktivt och hållbart transportsystem. Den smarta mobiliteten berör hur den nya teknologin kan effektivisera transportsystemet och hur digitala tekniker, så som automation, uppkoppling och IKT-infrastruktur kan bidra till att optimera trafikflöden och resurser i våra städer.

Det finns samtidigt många utmaningar att hantera för såväl kommuner som privata aktörer för att inte riskera en ohållbar utveckling av transportsystemet.

Kunskapsområde inom digitalisering fokuserar på dessa möjligheter och utmaningar för att skapa en mer transporteffektiv stadsmiljö.


Så arbetar Arena för transporteffektiv stadsmiljö

Arenan verkar främst genom etablerade klimatnätverk i hela landet, men kan också erbjuda aktiviteter för en bredare grupp. Fokus är på aktörer i städer, då städerna står för en stor del av klimatpåverkan och har stor potential till mer effektiva transporter. Där finns det också bättre möjligheter att klara vardagen utan egen bil.

Arenan arbetar med:

  • Kunskapsuppbyggnad: om hur omställningen till ett transporteffektivt samhälle kan gå till. Vi sammanställer och sprider kunskap och erfarenheter från aktörer som genomfört insatser.

  • Vägledning: bidra till att underlätta ett genomförande, till exempel genom att identifiera hinder och lösningar, potentialer och möjligheter.

  • Att underlätta samverkan mellan aktörer för att skapa projekt och genomföra åtgärder.

Arenan finansierar inte projekt, men kan visa på olika finansieringsmöjligheter. Trafikverkets portföljer i forskning och innovation kan vara intressanta i sammanhanget. Medel för att genomföra åtgärder i städer kan sökas via stadsmiljöavtal, där ingår också motprestationer. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Arena för transporteffektiv stadsmiljö – kommande webbinarier

Vill du få inbjudan som e-post, kontakta oss via formuläret längst upp på denna sida. Ett webbinarium återstår i höst.

25 oktober – webbinarium om cykling i ett nordiskt klimat är genomfört.
7 december – webbinarium om godstransporter i städer. Anmälan öppnar i november. För program och anmälan, se länk nedan.