Resenärer vid Korsvägens hållplatser och Gothia Towers i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik

Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer

Trafikverket ansvarar för delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer, ett delprojekt som ingår i det nordiska ordförandeskapsprojektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet.

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2018. Som en del i ordförandeskapet har Energimyndigheten fått i uppdrag att leda projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet där Trafikverket ansvarar för delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.

Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer

Delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer pågår under perioden 2018-2020 och innebär att de nordiska länderna samarbetar och byter erfarenheter för att hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.

De nordiska länderna delar behovet av att minska utsläppen från transportsektorn och att skapa hållbara städer. Allt fler nordiska medborgare bosätter sig i städer och i stadsregioner. Det begränsade utrymmet i städer behöver användas effektivare och erfarenheter, kunskaper och nya lösningar behöver tas tillvara för att möta de utmaningar som urbaniseringen medför.

Arrangera dialogmöten och byta erfarenheter

Delprojektets syfte är att arrangera dialogmöten och byta erfarenheter mellan de nordiska länderna om hur vi skapar förutsättningar för attraktiva, hållbara och klimatsmarta transporter i städer och stadsregioner. Det handlar exempelvis om gång-, cykel- och kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster som görs möjliga genom delningsekonomin och god citylogistik.

Delprojektet ska även visa på erfarenheter av att samverka över gränser, jämställdhet och social inkludering samt ställa samman och sprida rekommendationer och slutsatser.

Delrapport: Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer – erfarenheter och rekommendationer från länder i Norden (Trafikverkets publikationsdatabas)

Sammanfattning

I Trafikverkets delprojekt, attraktiva och klimatsmarta transporter i städer, har vi utgått från ett transporteffektivt samhälle och Trafikverkets klimatscenarier med potentialbedömningar av olika åtgärder. Vi har arrangerat många nordiska webbinarier, seminarier, workshoppar, konferenser, dialogmöten och erfarenhetsutbyten mellan nordiska städer om goda exempel hur förutsättningar skapas för attraktiva, hållbara och klimatsmarta transporter i städer och stadsregioner. Delprojektets rapport är nu klar.

Kunskap och erfarenheter tas tillvara för att möta utmaningar

De nordiska länderna delar behovet av att minska utsläppen från transportsektorn och att skapa hållbara städer. Allt fler medborgare bosätter sig i städer och i stadsregioner och det begränsade utrymmet i städerna behöver användas effektivare och erfarenheter, kunskap och nya lösningar behöver tas tillvara för att möta de utmaningar som urbaniseringen medför. Rapporten har därför fokus på erfarenheter och rekommendationer från länder i Norden.

Nordens länder kan lära av varandra

Mycket är bra men mycket kan också bli ännu bättre genom åtgärder med förbättrade alternativ och effektivare användning. Nordens länder är ibland på olika nivåer i förändringen och har därför stora möjligheter att lära av varandra. Intresset är stort för vad som görs i övriga Norden och de medverkande har uttryckt förhoppningar om fortsatta erfarenhetsutbyten. Exempel på områden för erfarenhetsutbytena:

Godstransportstrategier

Godstransporterna förväntas öka. Både Sverige och Norge tog i år fram nationella vägledningar för kommunala och regionala godstransportstrategier. Samordnade godstransporter i städer kan bidra till att minska lastbilstrafiken. Företag kan vid samlastning av gods få ökad fyllnadsgrad och bättre lönsamhet vid minskade tomtransporter för lastbilar. Omlastning till mindre fordon och användning av vattenvägar ger också ökat utrymme i städerna. Rapporten innehåller också ett kapitel om citylogistik och städer som viktiga transportnoder.

En pråm ligger vid en hamnkant. Till vänster syns en bergsluttning med grön vegetation och till höger några flervåningshus.
Bilberoendet minskar när vatten blir väg för en återvinningspråm i centrala Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park AB

Mer gång, cykel och levande stadsrum

Flera städer i Norden anpassar infrastrukturen och utformar trafikmiljön i syfte att få attraktiva städer som gynnar kollektivtrafik, gång och cykeltrafik och bidrar till att nå klimatmålen för transportsektorn genom minskning av personbilstrafiken. Det finns flera lyckade exempel och Aarhus i Danmark har omvandlat det inre hamnområdet till ett levande och aktivt stadsrum. Men stadsomvandling i Nordens länder ifrågasätts också som i Reykjavik, Island, när bilvägar omvandlas till gågator och när Helsingfors ville bygga om sina infartsleder till stadsboulevarder med ett urbant gatuliv. Det är ibland svårt att visualisera strategiska målsättningar.

Tjänsten kombinerad mobilitet är etablerad i Finland

Kombinerad mobilitet som tjänst är etablerad fullt ut i Finland sedan flera år och i Nordens länder finns satsningar och tester på olika nivåer. Tjänsten som omfattar alla trafikslag möjliggör att man använder de färdsätt som passar bäst för den aktuella resan och inte självklart prioriterar att köra bil. Kombinerad mobilitet och delad mobilitet med bilpool och cykel innebär att man slipper ägaransvaret att förvalta olika färdmedel, men kan ändå använda de färdmedel man behöver.

Ung kvinna läser i sin mobil. I bakgrunden syns snöig stadsmiljö.
Alice Dahlstrand testar mobilitetsappen WHIM i Helsingfors.Foto: Hanna Sundqvist

Digitala möten används alltmer i Norden

”Resfritt” eller digitala/virtuella möten används alltmer i Norden och Trafikverket har drivit projektet Resfria möten i myndigheter sedan 2011 i Sverige och ger även stöd till FN för virtuella möten. Resandet minskar genom distansarbete, distansutbildning och användning av resfria möten i tjänsten. Virtuella möten kan medföra att arbetstiden nyttjas bättre, reskostnader minskar och medarbetarna som reser mindre kan få mer tid över till socialt liv och fritidsintressen.

Statens stöd med finansiering, reglering eller annan roll med att möjliggöra nya lösningar, exempelvis genom att tillhandahålla data kan ha stor betydelse för hur väl man lyckas göra skillnad. Sverige har tagit vara på exempel från Norge men alla länder har sina varianter av stöd och är intresserade vad övriga i Norden gör.

Vi märker ett stort intresse från de andra länderna att få veta vad som pågår i övriga Norden. Man vill hitta goda exempel för att driva på utvecklingen i det egna landet. Vi är bra på olika saker, och kan lära mycket av varandra, säger Alice Dahlstrand som är projektledare på Trafikverket för delprojektet.

I februari år 2021 kommer alla aktörer i det övergripande projektet, som leds av Energimyndigheten, att ha en digital slutkonferens och även ge ut en slutrapport för samtliga delprojekt.