Tåg och resenärer på perrongen i Uppsala.

Tåg i tid

Sedan 1990-talet har trafiken på järnvägen fördubblats. Allt fler åker allt längre samtidigt som tyngre tåg går allt snabbare. Parallellt har järnvägen avreglerats, och det finns idag ett 50-tal olika aktörer som trafikerar spåren.

Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är näst efter säkerhet järnvägens viktigaste fråga. Järnvägsbranschen har ett gemensamt mål att minst 95 procent av både gods- och persontågen ska vara i tid år 2020.

De främsta orsakerna till att tåg försenas är infrastrukturrelaterade fel (ca 30%), fordonsrelaterade fel (ca 30%) eller yttre faktorer som exempelvis obehöriga i spår (ca 30%). Blir ett tåg försenat får det snabbt följdverkningar för andra tåg, i synnerhet runt våra storstadsområden kan det räcka med bara en mindre försening på någon minut innan andra tåg påverkas.

Sett till hela tågsystemet kommer nio av tio tåg fram i tid. Det kan låta bra, men vi är långt ifrån nöjda. På enskilda sträckor och under vissa tider är punktligheten sämre, och då är det alltid enskilda resenärer eller godstransportköpare som blir lidande.

För att öka punktligheten finns sedan 2013 ett branschsamarbete, Tillsammans för Tåg i Tid, där Trafikverket samarbetar med Jernhusen, BTO (Branschföreningen tågoperatörerna), Swedtrain, FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer) och Svensk kollektivtrafik. Genom branschsamarbetet skapas förutsättningar för att branschen gemensamt ska kunna prioritera åtgärder som på både kort och lång sikt ger positiva effekter på punktligheten.