Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket har beslutat om digital rapportering för minskad klimatpåverkan

Projektet ”Greppet om utsläppen” arbetar för att Trafikverkets bygg- och driftentreprenörer på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt ska kunna rapportera in miljödata för sina energi- och materialflöden.

Genom att standardisera och digitalisera processen för inrapportering av miljödata kan Trafikverket följa upp klimat- och miljöpåverkan i ett och samma system.

Trafikverkets GD, Roberto Maiorana. 

– Systemstödet är en förutsättning för att verifiera vår nertrappningsplan för koldioxidutsläpp i vår verksamhet enligt Agenda 2030 och målet om klimatneutral infrastruktur senast 2045, säger Trafikverkets GD, Roberto Maiorana.

Inom ramen för projektet utvecklas ett systemstöd, ”Energiledningssystem för anläggningar” förkortat ELSA. Systemstödet utgör en del av Trafikverkets IT-system och kan ta emot och hantera information från den elektroniska följesedel som tagits fram av föreningen ”Byggbranschens elektroniska affärsstandard” (BEAst). Därmed erbjuds ett digitalt gränssnitt, ett gemensamt språk, som ger förutsättning för att via dator, mobil eller annan elektronisk utrustning rapportera miljödata till Trafikverket. Arbetssätt och systemstöd kan nyttjas oavsett om man är en stor eller liten aktör.

Standarden har också antagits av Byggföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Modernt digitalt arbetssätt för rapportering av miljödata

Martin Strid, projektledare på Trafikverket. 

Med stöd av ELSA kan noggrann och spårbar kunskap om utsläppsmängder för olika delar av entreprenaderna snabbt inhämtas. Det ger, i sin tur, möjlighet att ta fram nyckeltal grundade på konkret mätbara mängder och nivåer som kan tjäna som underlag för kravställning vid upphandling och uppföljning.

Under 2024 är ambitionen att alla Trafikverkets förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar ska omfatta krav på att rapportera massoförflyttningar och drivmedelsförbrukning via ELSA. Systemet kan sedan vidareutvecklas för att omfatta fler miljöfarliga kemiska ämnen och områden.

– Med det nya systemstödet får vi ett redskap för att styra verksamhetens energi- och materialomsättning till ekologiskt långsiktigt hållbara nivåer, menar projektledare Martin Strid, Trafikverket.

Samverkan med byggbranschen

Ett flertal demonstrationer genomförs tillsammans med entreprenörer och åkerier för att bekräfta att rapporteringen från fordon, via BEAst vidare till ELSA, fungerar väl.

Anders Windahl, systemledare på NCC. 

Det automatiserade och digitaliserade arbetssättet nyttjats också i skarp drift av NCC på Västlänken för att rapportera hur många ton schaktmassor som körs, varifrån och vart. Systemstödet samlar in data från alla delar i kedjan, som våg i skopa, våg på deponi, mobilappar, QR-koder m.m. där  entreprenören får samlad information via en elektronisk följesedel som verifieras vartefter relevant information kan skickas vidare till ELSA och Trafikverket.

– Administrationen har minskat och blivit enklare för alla inblandade genom att pappershanteringen ersatts med digitala verktyg. Datakvalitet säkerställs genom färre manuella inmatningar vilket leder till besparingar i kostnader och tid, säger Anders Windahl, systemledare NCC.

Förberedelser pågår också för att, tillsammans med ett antal regioner, genomföra levande laboratorium (Living Lab) inom ramen för EU-projektet FEDeRATED.

Frågor om projektet

Frågor kring projektet kan ställas till: greppetomutslappen@trafikverket.se