Denna nyhet är äldre än 6 månader

EU-programmet Europe’s Rail tar vid efter Shift2Rail

Nyligen beslutade regeringen om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horizon Europe, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation. Som del i programmet ingår ett partnerskap för järnväg, Europe’s Rail.

Att regeringen nu beslutat om strategin ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Beslutet stärker det svenska deltagandet och bidrar till att befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.

– Beslutet stimulerar vårt arbete för att höja kvaliteten i svensk järnvägsforskning och leverera lösningar som stärker svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga. Satsningen är också en viktig möjliggörare för att öka nyttjandet av digital teknik i järnvägsbranschen, vilket är synnerligen angeläget, menar Bo Olsson, programchef för Europe’s Rail och Shift2Rail i Trafikverket.

En attraktiv, konkurrenskraftig och koldioxidsnål järnväg med hög grad av digitalisering och automation

Programmet, som i Sverige går under namnet Europas järnväg, är en fortsättning på Shift2Rail och har tilldelas nära 600 miljoner Euro från EU för att stödja den gröna och digitala övergången. Finansieringen ska matchas av deltagande parter med minst motsvarande investeringar. Trafikverket som är en av grundmedlemmarna inom Shift2Rail fortsätter sitt engagemang även inom det nya programmet.

Utifrån på de prioriterade forskningsområdena som utformades inom Shift2Rail har kommissionen och järnvägsbranschen i Europa identifierat styrkor och svagheter samt styrt om kompassen för forskning och utveckling mot ett ökat klimatfokus. Arbetet har resulterat i att sju prioriterade områden för järnvägsforskning, så kallade ”flaggskepp” (Flaggship Area), har utformats. Därtill kommer också ett område som benämns tvärgående ämnen.

Sju flaggskepp definierar prioriterade forskningsområden

Flaggskeppen matchar också väl med innehållet i de tio excellens- och kompetensområden som formulerats av den svenska järnvägsbranschen och som visar prioritering och inriktning för svensk järnvägsforsknings de kommande åren.

Hela hösten pågår ett intensivt arbete för att lägga planer, beräkna och fördela budget liksom att föra dialog med utförare inom akademin och andra intressenter.

– Underlag till slutprodukten, en detaljerad och flerårig aktivitetsplan, stäms också löpande av med EU-kommissionen. Strax innan jul ska alla delar vara på plats och alla parter ska vara överens, berättar Bo.

Flaggskeppsområden

Område och ansvarig person i Trafikverket:

1: Europeisk järnvägstrafik & Mobility Management i multimodal miljö – Magnus Wahlborg

2: Digital och automatiserad och/eller autonom tågdrift (ATO) – Josef Malas

3: Intelligent och integrerad tillgångsförvaltning (Assets Management) – Anders Carolin

4: Ett hållbart och grönt järnvägssystem (EUs Green Deal) – Tohmmy Bustad

5: Konkurrenskraftig, grön och digital godstrafik på järnväg (Gods) – Jan Bergstrand

6: Regionala och innovativa järnvägstjänster för lågtrafikerade banor – Malcolm Lundgren

7: Innovation om nya tillvägagångssätt för guidade transportsätt – Michel Gabrielsson

TT: Tvärgående ämnen (Transversal Topics) Digitala möjliggörare – Anders Carolin

Observera: Då vi ännu inte nått slutgiltig överenskommelse kan områdena komma att justeras.