Hamn med ett lastfartyg och flera stora mobilkranar i bakgrunden.  Foto: Mattias Darmell, MostPhotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Forskning inom sjöfartsområdet, nyhetsbrev nummer 1 2021

Vi är nu inne på andra året sedan forskningen inom sjöfartsområdet fick ökade anslag. I detta infoblad blickar vi tillbaka på året som gått och berättar om händelser inför 2021.

Året som gått

Under 2020 tog sjöfartsportföljen ett rejält kliv framåt när det gäller portföljens volym. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att upp till 100 miljoner kronor per år ska gå till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Under 2020 blev utfallet cirka 94 miljoner kronor i sjöfartsportföljen. Det är nästan en fördubbling jämfört med året dessförinnan.

Intresset för forskningsmedlen var stort under året och sammanlagt behandlade sjöfartsportsföljens styrelse 71 ansökningar i den första fasen (så kallad TG-0), samt 45 ansökningar i den andra fasen (så kallad TG-2). Totalt beviljade Trafikverket 32 nya projekt med statligt stöd på 113 miljoner kronor. Eftersom de flesta av projekten är fleråriga, påverkas utrymmet för projektstarter under 2021.

Nordiskt samarbete

Under hösten 2020 genomförde Trafikverket tillsammans med sina systermyndigheter i de andra nordiska länderna och med Nordic Energy Research en utlysning om nya bränslen och framdrivning för sjöfarten. Beslut om beviljade projekt meddelas den 28 februari.

Uppdatering av FOI-planen

Trafikverket publicerade i början av januari en reviderad version av forskning- och innovationsplanen. Inför uppdateringen för planen år 2021 till 2026, bjöd Sjöfartsportföljen in till en digital workshop i september. Ett 30-tal deltagarna från akademin och näringslivet hade möjlighet att inkomma med synpunkter.  Beskrivningen av portföljens fyra målområden har tydliggjorts vad som efterfrågas. Även portföljens målsättning och beslutprocess med branschsamarbete beskrivs kortfattat.

Ekonomiska ramen för år 2021

Sjöfartsportföljen startade ett stort antal nya projekt  under år 2020. Därmed är det ekonomiska utrymmet för 2021 något begränsat. Men portföljen tar gärna emot ansökningar men uppmanar förslagsställarna att utforma projektförslagen så att huvuddelen av kostnaden för projektet belastar år 2022. Det finns fyra ansökningstillfällen för år 2021. Utförlig information om ansökningsprocessen finns på Trafikverkets webbplats, se länk nedan.

FOI-dagen år 2021

Den årliga FOI-dagen för portföljen är planerat till den 9 november. Vi hoppas att vi kan träffas i Stockholm, men vi kommer även att vara redo att ställa om till digitalt format om så behövs. Temat för konferensen är att fokusera på vilka projekt som har startats sen portföljen fick en ökad budget. Dagen kommer att bestå av föreläsare och utställning med portföljens forskningsutförare.

Tips på bättre ansökningar

Vi vill vi ge några tips till dig som funderar på att skicka in en ansökan till sjöfartsportföljen.

  • Se till att involvera behovsägare. En av de vanligaste anledningarna till att projekt inte blir beviljade är att behovsägare saknas i ansökan eller deras medverkan är otydligt beskriven.
  • Beskriv hur ett lyckat projekt kan nyttiggöras. En annan vanlig anledning till avslag är att nyttiggörandet är otydligt beskrivet. 
  • Lyft fram nyhetsvärdet. Beskriv gärna varför din ansökan är unik. En bra ansökan förhåller sig till annan forskning och visar vilket kunskapsgap det förslagna projektet ska fylla. 
  • Tänk på att organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (till exempel företag) inte kan få 100 % stöd från Trafikverket.

Du hittar mer information om ansökningsförfarande och stödnivåer på Trafikverkets webbplats.

Lämna förslag på forskning