Drönarbild över väg med bilar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket har beslutat att anpassa den regionala indelningen till Sveriges civilområden

Anpassningen till civilområdena görs enligt regeringens beslut och den träder i kraft den 1 januari 2024. Förändringen bidrar till att vi står starka tillsammans i samhället.

Ett förändrat omvärldsläge gör att myndigheter och övriga aktörer måste stå starka tillsammans nationellt och regionalt. Anpassningen till civilområden underlättar samordning och samverkan mellan alla delar i staten och mellan staten och resten av samhället. Det ger också Trafikverket bättre förutsättningar att leverera enligt vårt uppdrag i alla samhällssituationer. Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig.

Transporter är en av flera samhällsviktiga verksamheter som behöver fungera i alla lägen även i allvarlig kris och ytterst i krig. Vi anpassar oss därför för att möta samhällets struktur för ansvar, ledning och samordning.

– Anpassningen till civilområdena bidrar till att vi står starka tillsammans i samhället vilket höjer vår motståndskraft och styrka i totalförsvaret. En bra samordning inom det civila försvaret och mellan det civila och det militära försvaret hjälper oss i vårt uppdrag, i både fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Transporter och att järnvägen och vägarna är öppna och farbara är några av flera samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i alla lägen, säger Catherine Kotake, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket är också sektorsansvarig myndighet för transporter vilket innebär att Trafikverket ansvarar för att driva på och stärka samordningen inom transportområdet där också Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ingår. 

Anpassningen görs för att möta samhällets struktur och stärka samordningen

– Anpassningen till civilområdena görs för att möta samhällets struktur och stärka samordningen både internt på Trafikverket och med externa samarbetspartners. Dialog och goda relationer är viktigt för Trafikverket i alla våra externa kontakter. Vi kommer att säkerställa att vi behåller de goda relationerna vi har idag även med ändrad regional indelning. Trafikverkens regionala indelning anpassas så att den möter det övriga samhällets struktur för ansvar, ledning och samordning inom civil beredskap, säger Catherine Kotake, projektledare på Trafikverket.

Kartan visar de nya regiongränserna och regionorterna som träder i kraft den 1 januari 2024. Klicka för större bild. 

Ny regional indelning och stärkt regional ledning och styrning skapar bättre förutsättningar för samordnade leveranser i alla lägen. Samordningen kan t ex handla om att ta fram myndighetsgemensamma regionala lägesbilder i olika frågor som kan ligga till grund för gemensamma strategiska åtgärder.

Beslut om regionorter och regionkontor

Trafikverket finns idag representerat på drygt 30 orter i landet med region- och allmänna kontor. Dessutom finns ett stort antal projektkontor, lokaler för Färjerederiet och Förarprovskontor samt annan operativ verksamhet. Inga allmänna Trafikverkskontor kommer att stängas i samband med att vi gör en ny regional indelning anpassad efter de nya civilområdena.

Trafikverkets styrelse beslutade den 16 februari, utöver beslut om regionorter, även formellt regionernas gränser och namn. Trafikverket följer civilområdenas indelning och namn för regionala verksamheter i myndigheten:

  • Norra regionen – Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
  • Mellersta regionen – Uppsala, Södermanlands, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län
  • Östra regionen – Stockholms län och Gotlands län
  • Västra regionen – Hallands län och Västra Götalands län
  • Sydöstra regionen – Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län
  • Södra regionen – Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län.

Regionerna är anpassade efter Sveriges civilområden som beslutades av regeringen under 2022.