Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationell samordning behövs för effektiv elektrifiering av vägtransporter

Skiftet till en eldriven fordonsflotta nådde i slutet på året rekordnivåer. Trots att antalet laddningspunkter ökar i snabb takt ser Energimyndigheten och Trafikverket behov av en utökad nationell samordning för att stötta omställningen och möta behovet.

– Elektrifieringen är en viktig del i transportsystemets klimatomställning där tillgång till fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas är centrala delar. För att skapa bra förutsättningar behöver utmaningar som tillgång till elnät, mark, kompetensförsörjning samt uppdaterade regelverk nu hanteras, säger Maria Westrin, enhetschef för Energimarknader vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten har tillsammans med Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Den delrapport som myndigheterna överlämnar till regeringen idag den 1 februari är ett första steg på vägen, ett bidrag som kan underlätta och accelerera elektrifieringen.

Fokus är på att identifiera utmaningar samt ge förslag på lösningar och fortsatt arbete. Myndigheterna bakom delrapporten pekar på vikten av en väl fungerande samordning där flera olika aktörer, regleringar och intressen behöver samspela.

– Av antalet nyregistrerade personbilar förra året var över hälften laddbara och vi har under arbetet fått inspel från en rad intressenter. Utvecklingen kräver bland annat snabba, tydliga och långsiktiga förutsättningar samt en väl fungerande samordning, säger Hanna Eklöf, utredningsledare för klimat och energi på Trafikverket.

Ett av förslagen är att en myndighet får ett samordningsuppdrag som omfattar stödgivning, statistik, information och kunskapsspridning. Uppdraget föreslås även omfatta uppgiften att aktivt följa utvecklingen för att vid behov föreslå regelförändringar på både nationell nivå och EU-nivå. Att ge kunskapsstöd till olika aktörer är också en viktig del, där exempelvis Sveriges kommuner har en viktig roll på lokal nivå.

Under arbetet med delrapporten har synpunkter inhämtats från en rad intressenter som har bidragit med över 50 inspel. En övergripande iakttagelse är att utvecklingen av laddinfrastruktur har nått relativt långt. Det finns stöd hos aktörerna för grundprincipen att utbyggnaden av infrastruktur kan och bör ske på marknadsmässiga grunder och utföras av privata aktörer, även om behov av statligt stöd kvarstår. Samtidigt skiljer sig tillgång till elladdning mellan olika grupper. Småhusägare och andra med tillgång till egen parkering har goda möjligheter att ladda hemma. För de som inte har tillgång till egen parkering kan det vara svårare.

I rapporten konstateras att utbyggnaden av tankinfrastruktur för vätgas inte har kommit lika långt och att särskilda stöd och åtgärder kan komma att behövas.

I november i år kommer Trafikverket och Energimyndigheten lämna en slutrapport till regeringen med konkreta förslag på en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. 

Ladda ned delrapporten

Delrapport i uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas kommer att publiceras i Trafikverkets publikationsdatabas samt Energimyndighetens webbshop, men finns redan nu att hämta i länken nedan.