Getingmidjan. Den södra brodelen lanseras in över brostöden.

Välkommen till Trafikverkets FOI-dag för Bygga-portföljen 23 november

Hur bidrar forskningen inom Portfölj Bygga till forskningsmålen i Nationell plan för 2022-2033? Hur uppnås ökad produktivitet i infrastruktursektorn och ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur?

Dessa är några av frågorna inom området forskningsnytta som diskuteras på Trafikverkets FOI-dag för Bygga-portföljen den 23 november 2022.

Med branschen mot nya forskningshöjder

För att åstadkomma en mer innovativ forskning och utveckling för transportsektorns behov behöver akademi, institut, branschföretag och myndigheter samverka. Trafikverkets Portfölj Bygga finansierar forskning i fyra olika branschprogram. Här presenteras forskningen och syftet med branschprogrammen. Passet avslutas med en paneldebatt kring hur branschprogrammen kan bidra till att uppnå våra forskningsmål.

Programpunktens deltagare är representanter från:

  • BEFO - Stiftelsen Bergteknisk forskning
  • BBT - Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk för transportsektorn
  • BIG - branschsamverkan i grunden
  • BVFF - bana väg för framtiden (kompetenscentrum för vägteknik)

Adjungerad Professor – egotripp eller en förutsättning för kompetensförstärkning och hög internationell utbildningskvalité

Trafikverkets Portfölj Bygga finansierar fyra adjungerade tjänster stationerade på KTH, LTH, LTU och SLU. Tjänsternas ämnesområden har stor spridning från geoteknik, landskapsarkitektur och byggkonstruktion till byggherrerollen i samhällsbyggandet. Lyssna på hur professorernas långsiktiga kunskapsuppbyggnad bidrar till forskningsnytta för Trafikverket och transportsystemen.

Forskning, utbildning och kompetensutveckling i ett paket.

Många av projekten i Portfölj Bygga bedrivs som doktorandprojekt, som både är en forskningsutbildning för doktoranden och samtidigt ska ta oss närmare svaren på forskningsfrågor till nytta för transportsystemet. Lyssna på fyra av våra industridoktoranders omvärldsspaningar utifrån sitt ämnesområde. Hur bidrar deras forskning till kunskapsuppbyggande inom området, hur är det att vara industridoktorand och hur ser Trafikverket och branschen till att tillvarata deras kompetens?


Internationell samverkan för svar på gränsöverskridande forskningsfrågor

Majoriteten av forskningen bedrivs inom lärosäten och branschprogram i Sverige. I det sista passet för dagen vill vi lyfta fram några forskningsprojekt där vi samarbetar internationellt inom gemensamma forskningsfrågor.  Här får du lyssna på resultaten från tre FOI-projekt med internationell koppling och hur vi drar nytta av internationell kompetens och samverkan för att få svar på några av våra forskningsfrågor.

Hur blir du en del av Portfölj Bygga?

Vi avslutar dagen med att kort berätta om ansökningsprocessen för Portfölj Bygga.

Trafikverkets FOI-portfölj Bygga finansierar forskning och innovationer för att utforma, bygga och förnya infrastruktur för framtiden. Resultatet ska hjälpa investeringsverksamheten att bygga infrastrukturanläggningar som bidrar till ett långsiktigt hållbart, säkert och väl utformat transportsystem över alla trafikslag, liksom till en innovativ anläggningsbransch.


Vi hoppas att programmet intresserar både dig som är specialist inom området, projektledare, entreprenör eller dig som arbetar inom projektering och på lärosäten.

Varmt välkommen!

Maria Nilsson, portföljordförande och Klas Hermelin, portföljledare

Tid:  23 november klockan 09:30-15:30
Plats: World Trade Center, Stockholm. Lokalen heter “Stockholm”. Eller digitalt via Skype.
Sista anmälningsdag:
8 november om du vill delta fysiskt på plats i Stockholm
23 november om du vill delta digitalt via Skype