Webbinarium: Åtgärder som minskar klimatpåverkan i våra infrastrukturprojekt

Infrastrukturen kan göra skillnad inom klimatområdet, och en stor del av bidraget av koldioxid sker vid byggandet. Vad gör vi för att bli bättre?

Trafikverkets FoI-portfölj Bygga, finansierar forskning och innovationer för att utforma, bygga och förnya infrastruktur för framtiden. Resultatet ska bidra till att investeringsverksamheten kan bygga infrastrukturanläggningar som bidrar till ett långsiktigt hållbart, säkert och väl utformat transportsystem, över alla trafikslag, liksom till en innovativ anläggningsbransch.

Normalt presenteras verksamheten och pågående forskningsprojekt årligen vid en FOI-dag. I år med de restriktioner som gäller avseende resor och hemarbete så delar vi upp det på fyra tillfällen om två timmar vardera. Varje tillfälle har ett huvudtema med presentationer som ska kunna intressera både specialister inom området, lärosäten, projektering och projektledare samt entreprenörer.

Kommande webbinarier:

  • Innovationer 25/10 2021 - Information och anmälningslänk publiceras under vecka 40.
  • FOI och demonstration inom våra infrastrukturprojekt 26/11 - Information och anmälningslänk publiceras under vecka 43.
     

Programpunkter - ”Åtgärder som minskar klimatpåverkan i våra infrastrukturprojekt”

Sulfid- och sulfatjord – när utgör den en risk?

Jordar med höga svavelhalter kan vara försurande om de tillåts oxidera, men att klassa alla sulfid- och sulfatjordar som försurande leder till dålig resurshushållning, många transporter och höga deponikostnader. Det här forskningsprojektet har utvecklat en ny karaktäriseringsmetodik som ger en bättre bedömning av vilka jordar som kan användas.

BETCRETE 2.0

År 2045 ska vi i Sverige vara klimatneutrala. Vi använder stora mängder av betong som är en betydande källa till CO2-utsläpp. Nu har aktörer i hela värdekedjan samlats för att gemensamt bidra till att färdplanerna för cement och betong genomförs.

Hållbar Tunn-EL: Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Bygg- och anläggningsbranschen kan göra stora miljövinster genom att gå över till eldrift av fordon och arbetsmaskiner i tunneldrivningsprojekt. Miljövinsterna är globala i form av sänkta koldioxidutsläpp såväl som lokala i form av lägre partikelutsläpp och buller, det innebär också att arbetsmiljön i tunnlarna förbättras betydligt. I detta projekt kommer projektparterna Ecoloop, Epiroc, SKB och Trafikverket identifiera utvecklingsbehov för att elektrifierade lösningar ska fungera i bygg- och anläggningsbranschen och samtidigt ta till sig kunskap från gruvindustrin. Fokus i projektet kommer vara på ekologisk hållbarhet och säkerhet, och till viss del även ekonomisk hållbarhet. Projektet är en förstudie som ska leda fram till ett pilotprojekt, och utförs som en fallstudie på ett eller flera tunnelprojekt.

Alternativa bindemedel - fördelar och nackdelar

Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor omställning för att bidra till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser Det är därför viktigt att livscykelperspektivet beaktas vid val av teknik och material vid markarbeten och grundläggning. Vi behöver i större omfattning använda alternativa bindemedel i stabiliseringssammanhang på ett sådant sätt att konstruktionens livslängd inte påverkas negativt. Målet med projektet är att sammanställa geotekniska och miljö- och klimatmässiga egenskaper, samt kostnader av alternativa bindemedel för att underlätta vid val av stabiliseringsalternativ vid jordförstärkning vid väg- och järnvägsbyggande. Projektet är ett samarbete mellan SGI och TRV

Välkomna!

Styrelsen i Portfölj Bygga genom

Portföljordförande Maria Nilsson & Portföljledare Fredrik Friberg.