Cyklist som åker på en väg i solsken med lövträd

Region Nord bjuder in till regional trafiksäkerhetskonferens 30 september

Vi arbetar alla för ökad trafiksäkerhet, och tillsammans kan vi komma närmare Nollvisionen! 30 september 2021 arrangerade vi en digital konferens för att stärka arbetet i Norrbotten och Västerbotten.

Trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige har de senare åren varit positiv. Samtidigt har den i Norrbottens län och Västerbottens län inte gått i samma takt på de områden där vi kan följa nuläget. Vad beror detta på och vad kan vi göra?

Dagen syftar till att skapa ytterligare engagemang och väcka glöden för det fortsatta proaktiva arbetet mot Nollvisionen, både enskilt och i samverkan. Genom en rad inspirerande föreläsningar blandat med era tankar och erfarenheter önskar vi skapa en dag där våra gemensamma utmaningar kommer i fokus. Vill vi att du som deltagare ska känna dig engagerad och att vi gemensamt kan lägga grunden för nya insikter och stärkta samarbeten mot ett säkrare transportsystem i norra Sverige.

Ditt deltagande och dina erfarenheter är viktiga såväl denna dag som i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet för att nå etappmålet 2030 och ytterst Nollvisionen!

Målgruppen för dagen är huvudsakligen politiker och tjänstemän aktiva i Norrbottens län och Västerbottens län vid kommuner, regioner, länsstyrelse och Polisen. Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är öppen fram till 22 september.

Varmt välkommen!

Mer information om trafiksäkerhetsarbetet

Trafiksäkerhetsarbetet är helt beroende av att berörda myn­digheter och aktörer visar stort engagemang och ansvarsta­gande för gemensamma mål och ambitioner. Trafikverket har fått i uppdrag att leda övergripande samver­kan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Arbetet ska bedrivas i dialog med berörda myndigheter och aktörer på regional, nationell och internationell nivå.  Arbetet ska vara proaktivt och resultatinriktat i en lärande process och bygga på en faktabaserad dialog. Samverkan bör ske på en strategisk och taktisk nivå i dialogen för att säkerställa att rätt trafiksäker­hetsåtgärder genomförs i det operativa arbetet på såväl kort som lång sikt och följas upp systematiskt.