Miljödokument, drift och underhåll väg

Här hittar du alla de dokument som i Drift- och underhållskatalogen direkt kan klassificeras under ämnesområdet Miljö.

Trafikverkets styrande och vägledande dokument

ATB VÄG 2005 Publikation 2005:112

Äldre versioner av ATB VÄG

Förbud mot kemisk bekämpning av växter, IFS 1996:1 (pdf-fil, 123 kB, öppnas i nytt fönster)

Hantering av tjärhaltiga beläggningar – publikation 2004:90 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Handbok för återvinning av asfalt – publikation 2004:91 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Komposteringstoaletter på Susedalens rastplats, uppföljning av funktion (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Miljöbedömning av anläggningsprodukter – Förstudie – publikation 2002:29 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Miljökrav vid upphandlling av entreprenader och tjänster - publikation 2006:105 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län (VV Region Mitt) (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Testprojekt driftområde Falköping (Mål och mått för natur- och kulturvärden) (pdf-fil, 811 kB, öppnas i nytt fönster)

VV Metodbeskrivning 905:1993. Allmänt. Bestämning av vattens korrosiva egenskaper – publikation 1993:32 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägdikenas funktion och utformning - En beskrivning av multifunktionella diken – 2003:103 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägkantsvegetation. Metoder för inventering och uppföljning, Vägverket, Region Väst – publikationn 2001:48 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Blanketter till Vägkantsvegetation:

Exempel på slutlig blankett (pdf-fil, 231 kB, öppnas i nytt fönster)

Fältblanketter (pdf-fil, 117 kB, öppnas i nytt fönster)

Slutlig blankett (pdf-fil, 193 kB, öppnas i nytt fönster)

Vägsaltets effekter på mark- och vattenkemin i små skogsområden i sydöstra Sverige – publikation 2000:35 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Dikning och dikningsjord (Trafikverkets publikationsdatabas)

Slåtter och uppsamling av vegetation på vägkanter (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägverkets (nuvarande Trafikverkets) inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv i väghållning (Trafikverkets publikationsdatabas)

Författningar och andra krav

Förordning om växtskyddsmedel (2006:1010)

Förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (1998:896)

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (1998:941)

Förordning om vattenverksamhet m.m. (1998:1388)

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812)

Miljöbalken (1998:808)

Renhållningsförordning (1998:902)

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)