Våren 2021: Nyheter om miljökrav för entreprenader

Vårens sammanfattning över vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Uppdaterad vägledning

En uppdaterad vägledning läggs ut på webbplatsen i januari. Den har justerats i mindre omfattning och framförallt textmässigt. Vissa förtydliganden och tillägg har gjorts, till exempel:

  • att klimatkravet på drivmedel gäller i storstadsområdena,
  • att CO2-kraven på lätta fordon avser körcykeln NEDC,
  • att det finns en omräkningsfaktor för fordon med uppgifter enligt enbart WLTP,
  • att den hydraulolja/vätska som används ska kunna styrkas genom dokumentation kopplat till maskinen eller fordonet,
  • att miljöanpassade hydrauloljor/vätskor som uppfyller kraven enligt standarden SS 155434 också uppfyller kravet på kemiska produkter,
  • att i områden utanför storstadsområdena gäller i Trafikverkets upphandlingar särskilda krav på väghyvlar, vilka utgör en lättnad i förhållande till de grundkrav som annars tilllämpas för dessa områden.

Utvärdering av miljökravens effekt

Ett projekt där miljö- och klimatkraven kommer att utvärderas påbörjas nu under kvartal 1. Projektet beräknas pågå under hela 2021.

Uppdatering av kraven

Beställargruppen ser nu över tidplanen för att uppdatera kraven. Arbetet kommer att påbörjas i samband med att projekten ovan genomförs. Ambitionen är att kraven ska vara i linje med och driva på den tekniska utvecklingen av fordon och arbetsmaskiner, för att ge bästa miljö- och klimateffekt. Detta sett till både omvärldskrav (mål) och förväntningar.

Klimatkrav i anläggningsentreprenader

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har ett uppdrag från regeringen om att ta fram klimatkrav (kriterier) för anläggning och upphandling av armering, betong, massor och beläggning.

Kraven kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens hemsida under våren för insamling av externa synpunkter och sedan fastställas för att kunna tillämpas i november 2021. Läs mer om detta på regeringskansliets hemsida, se länkar.

Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

I Göteborg har ett projekt gällande utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser genomförts på uppdrag av Trafikkontoret och Business Region Göteborg med syfte att ta fram rekommendationer för upphandlingskrav. 

Läs mer om detta på Göteborg stads webbplats, se länkar.

Övrigt

En del frågor har kommit in om hur man räknar ihop drivmedel för att uppnå inblandningskravet och vi tipsar därför igen om beräkningsmallen, se länkar.

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Beställargruppens samordnare, se "Kontaktuppgifter".