Nya stambanor, 660 km höghastighetsjärnväg i Sverige

Trafikverket har i uppdrag att utreda och påbörja en utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Regeringsbeslut innebär förändringar för nya stambanor

Regeringen fattade på torsdagen den 22 december 2022 beslut rörande de planerade nya stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Besluten innebär att:

  • Planeringen för de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Hässleholm–Lund ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Göteborg–Borås ska pausas.

Parallellt får Trafikverket ett antal utredningsuppdrag av regeringen:

  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.
  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg–Borås.
  • Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

Informationen på den här sidan är baserad på planeringen innan besluten fattades. Arbetet med att genomföra besluten har påbörjats och vi kommer att förtydliga den fortsatta processen i takt med att arbetet går framåt.

Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen - Regeringen.se

De nya stambanorna skapar plats för fler tåg och transporter, kortare restider och smidigare arbetspendling vilket i sin tur leder till större arbetsmarknadsregioner, regional utveckling och ett närmare Europa. Utbyggnaden kommer ske etappvis med start i deletapperna:

Ostlänken

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Hässleholm–Lund

Nuläge

Kartbild
De färgade linjerna visarde tre första etapperna för nya stambanor. 

Byggtiden för respektive etapp beräknas till cirka 10 år. Först ut är Ostlänken där målet är byggstart under 2024 av den 160 km långa etappen för en totalkostnad på sek 91 miljarder och beräknas vara redo för trafik 2035. Planerad byggstart för etapp Göteborg-Borås (60 km för en totalkostnad på sek 44 miljarder) är 2025-27, och för etapp Hässleholm-Lund (70 km för totalkostnad på sek 28 miljarder) är byggstart planerad till 2027-2029. Planläggning för resterande etapper mellan Hässleholm-Jönköping och Linköping-Borås kommer påbörjas senast 2026 med beräknad totalkostnad på 162 miljarder.

Volymaffärer ska bidra till mer innovativa och hållbara lösningar

För att skapa större möjligheter för innovativa och hållbara lösningar introduceras ett nytt segment; volymaffär. Det handlar om affärer i storleksordningen över 10 miljarder kronor och genomförandetider på 8-10 år. Det nya affärssegmentet riktar sig mot leverantörer verksamma på den internationella marknaden och kompletterar de affärsformer som används idag inom Nya Stambanor och övriga Trafikverket. En viktig del i volymaffärerna är att konsulterna och entreprenörerna är med tidigt i processen så att produktionslösningarna kan möta framtida utmaningar såsom klimatomställning, kostnadsstyrning, kompetens- och resurstillgång.

Genom den totala volymökningen på anläggningsmarknaden så kommer inte de absoluta volymerna för befintliga svenska leverantörer att minska, dock dämpas ökningen till hanterbara storleksordningar. Lokala leverantörer kommer att bli efterfrågade som underleverantörer i volymaffärerna.