Om ERTMS

Trafikverket utvecklar ett nytt tågskyddssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) och rustar upp signalanläggningen.

ERTMS är ett signalsystem för järnväg som EU har beslutat ska införas i medlemsländerna. Signalsystemet behövs för att styra och göra trafiken på järnvägen säker. Det består av två delar som hör ihop: en signalanläggning och ett tågskyddssystem, till exempel ATC som används i dag eller ERTMS.

Reinvesterarar i signalanläggningen

Trafikverket utvecklar ett nytt tågskyddssystem och rustar upp signalanläggningen, där ställverken är viktiga komponenter. Merparten av de beräknade kostnaderna för ett införande av ERTMS i det statliga järnvägsnätet utgörs av reinvestering och modernisering av signalanläggningen, något som behöver göras oavsett vilket tågskyddssystem som används. Endast en mindre del av budgeten används för utveckling av tågskyddssystemet.

Att byta ut signalanläggningen i två steg, först till ett moderniserat ATC och därefter uppgradera detta till ERTMS beräknas kosta 40 procent mer. Detta alternativ har därför  inte valts.

Enklare med färre ställverk

Signalställverken i signalanläggningen är gamla, många är över 50 år och på väg att passera sin tekniska livslängd. Anläggningen är spretig. Det finns 15 typer av ställverk, som är byggda på olika sätt med olika komponenter. När vi är klara har vi ett fåtal standardiserade generationer och skiftat från elektromekanik och reläer till datoriserad IP-baserad teknik. Vi får också betydligt färre ställverk, cirka 160 i stället för 750, i och med att de digitaliserade ställverken kan styra större områden.

Anläggningen blir enklare att övervaka, och det förebyggande underhållet och trafikledningen underlättas.