Så fungerar ERTMS

Det nya signalsystemet skiljer sig på flera sätt från det gamla ATC-systemet. Här beskriver vi kort några skillnader. Sidan innehåller även information om hur tekniken bakom ERTMS fungerar.

ERTMS innebär ett teknikskifte på den svenska järnvägen. Vi går från ett äldre system med skiftande teknik in i ett standardiserat och digitaliserat system. Den gamla signalanläggningen börjar på vissa sträckor nå sin tekniska livslängd och reservdelar är svåra att få fram.

Skillnader mellan det gamla och nya signalsystemet

Optiska signaler vid spåret, som visar rött eller grönt, ger föraren körbesked i det gamla signalsystemet ATC. I och med skiftet till det nya signalsystemet tas de optiska signalerna vid spåret bort och ersätts med hyttsignalering. Föraren får körbesked och annan information direkt på en monitor i sitt fordon. Teknikskiftet innebär:

  • Driftkompatibilitet. ERTMS är en EU-standard. När systemet är fullt utbyggt har hela EU-området samma typ av signalsystem. Det blir enklare att köra mellan länderna.
  • Hyttsignalering. Uppdatering av körbesked till föraren i realtid är en mer flexibel lösning än optiska signaler vid spåret som ATC har. Föraren får alltså körbesked på en monitor i sin hytt. Utan optiska signaler blir också det nya systemet billigare att underhålla.
  • Kapacitet. Signalsystemets syfte är en säker tågtrafik. Tillåtna hastighet och regler för inbromsning är därför noga reglerat. Ramarna för detta avgör alltså vilken kapacitet som systemet medger. ATC har internationellt sett en god kapacitet, dock räcker det inte till för de nya höghastighetsbanor som nu byggs i Sverige. ERTMS är en förutsättning för höghastighetsjärnväg. I övrigt ska det nya signalsystemet ha en kapacitet minst i nivå med det gamla.


ERTMS finns i tre nivåer

ERTMS består av två teknikdelar: radiosystemet GSM-R och den utrustning som finns ombord och i marken – ETCS (European Train Control System).

Systemet finns i tre nivåer. Nivå 1 liknar dagens ATC-system som använder sig av optiska signaler, medan nivå 2 och 3 baseras på radiosignaler.

Nivåerna skiljer sig främst åt i tre avseenden:

  • Funktionalitet
  • Mängden markutrustning
  • Hur föraren får sin information

Nivå 1 kräver mest utrustning i marksystemet, nivå 2 något mindre och nivå 3 minst utrustning.

I nivå 1 får föraren sin information punktvis via ljussignaler och baliser. I nivå 2 och 3 får föraren informationen kontinuerligt via radiosystemet.

Sveriges strategi är nivå 2

Sverige har valt nivå 2 som strategi för alla linjer. Nivå 2 ger fler funktioner och är ett flexiblare system än nivå 1. Trafikverket har valt att inte gå vidare med nivå 3.