Mål och strategier för TP SAMS

Målen för TP SAMS arbete är formulerade i förhållande till beskrivningen av utmaningar kopplade till privat-offentlig samverkan i transportsektorn vid samhällsstörningar.

Mål för TP SAMS

  1. Den 31 december 2020 har kunskapen om ansvar, roller, kompetenser och resurser för att hantera samhällsstörningar och höjd beredskap ökat bland aktörerna i transportsektorn genom att aktörerna i TP SAMS och i medlemmarnas nätverk gemensamt genomfört kunskapshöjande seminarier vid minst tio tillfällen.
  2. Den 31 december 2020 har förmågan till trafikslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar samt inför och vid höjd beredskap ökat genom att aktörerna i TP SAMS tillsammans med medlemmarnas nätverk utvecklat och konkretiserat strukturen för förmedling av resurser och kompetenser som kan nyttjas vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap.
  3. Den 31 december 2020 har förmågan till trafikslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar och höjd beredskap ökat genom att aktörerna i TP SAMS och i medlemmarnas nätverk gemensamt övats vid minst tre tillfällen.
  4. Den 31 dec 2020 har TP SAMS en förmåga att verka som rådgivande organ under samhällsstörningar och vid höjd beredskap vilket övats vid minst tre tillfällen.
  5. Den 31 dec 2020 har TP SAMS genomfört minst en aktivitet kopplad till den totalförsvarsövning som regeringen aviserat ska hållas 2020.
  6. Den 31 dec 2020 har TP SAMS bidragit till den återupptagna försvarsplaneringen genom att ha medverkat aktivt i arbetet med att utveckla strukturerna för företagsplanläggning i transportsektorn.
  7. Den 31 dec 2020 har TP SAMS utvecklat sitt kommunikationsarbete för att sprida kunskap om vad TP SAMS är och gör bland aktörerna i krishanteringssystemet och i transportsektorn.
  8. Den 31 dec 2020 har TP SAMS bidragit till medlemmarnas förmåga att lämna underlag för att bedöma risker, sårbarheter och förmåga i transportsektorn.
  9. Den 31 dec 2019 har TP SAMS etablerat en permanent organisation och organisatoriska förutsättningar för TP SAMS arbete.