Bakgrund TP SAMS

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS) är ett transportslags-övergripande forum för privat-offentlig samverkan (POS). TP SAMS medlemskrets utgörs av branschorganisationer och myndigheter.

Huvudsyftet med forumet är att stärka transportsektorns samlade förmåga att hantera samhällsstörningar genom utökad samverkan kring frågor som relaterar till krisberedskap och åtgärder inför och vid höjd beredskap.

Syftet uppfylls genom att TP SAMS arrangerar aktiviteter som exempelvis kunskapshöjande seminarier, studier kring angelägna frågor och övningar för att utveckla sektorns förmåga. TP SAMS ska övergripande fungera som en brygga mellan privata och offentliga aktörer avseende förbättrad samverkan inom transportsektorn för att förebygga och hantera samhällsstörningar.

TP SAMS är fristående från Samverkansområdet Transporter (SOTP) och utgör ett frivilligt samverkansforum mellan aktörer i offentlig och privat sektor på krisberedskapsområdet inom transportsektorn. Detta till skillnad från SOTP vars sammansättning och uppgifter följer av förordning och endast avser statliga myndigheter.

Relationen mellan TP SAMS och SOTP är att samma myndigheter som ingår i SOTP också ingår i TP SAMS samt att någon eller några myndigheter inom SOTP vid behov kan ansöka om medel ur anslag 2.4 Krisberedskap för aktiviteter som TP SAMS vill genomföra. Emellertid har alla medverkande aktörer i TP SAMS, privata liksom offentliga, samma inflytande och påverkansmöjlighet inom forumet.