Väg med ett mitträcke och två bilar.

Analys över trafiksäkerheten 2020

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken.

I Sverige arbetar vi systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten. Det ger resultat. Nu gör vi bokslut för det etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 220 år 2020, vilket är en halvering från 2007.

Under år 2020 omkom 204 personer i vägtrafiken. Det är mycket svårt att med säkerhet kunna beräkna vilken påverkan pandemin har haft för trafiksäkerhetsutvecklingen.

Under etappmålsperioden 2007-2020 har antalet omkomna mer än halverats (60 procent)  trots att trafiken har ökat med nästan 8.5 procent och befolkningen med 10 procent.  De kategorier som där det skett störst minskning av antal omkomna  är personbilar och gående. Bland framgångsfaktorerna märks tydligt att utvecklingen av säkrare vägar, fordon och miljöer för fotgängare har gett effekt.

Under året har skett en positiv utveckling av ökad andel mötesseparering, sänkta hastighetsgränser på 120 mil statliga vägar och antal trafiksäkerhetskameror. Däremot är hastighetsefterlevnaden fortsatt låg, även om vi har sett en förbättring med 2,5 procentenheter gentemot år 2019. Även andelen alkoholpåverkade förare som omkommer i olyckor är fortfarande hög och andelen narkotikarelaterade olyckor ökar.

Hälften av de allvarligt skadade är cyklister

Antalet allvarligt skadade var 3.600 personer, en minskning jämfört med år 2019 (3.800 allvarligt skadade). Hälften av de allvarligt skadade är cyklister, vilket pekar på att det behövs mer fokus på säkra gång- och cykelpassager, drift och underhåll samt cykelhjälmsanvändning.

Omställningen till mer aktivt resande, det vill säga fler som cyklar och går, kräver att vi också blir bättre på att skapa en miljö där dessa resor kan ske på ett tryggt och säkert sätt. Genom införandet av barnkonventionen i svensk lag sätts även större fokus på barns säkerhet i vägtrafiken.  I allmänhet är barns säkerhet i svenska trafiken hög, men åtgärder för att minska  singelolyckor med cykel kan bidra till att förbättra barns trafiksäkerhet ytterligare. Det behövs bland annat en anpassning av infrastruktur och hastighet för att inte riskera ökade personskador. I det nya etappmålet står också att antalet allvarligt skadade gångtrafikanter i fallolyckor ska minska med en fjärdedel.

Andelen äldre personer, det vill säga 65 och äldre, står för en stor del av statistiken av de som skadas av fallolyckor i vägmiljö.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

I Sverige har vi  varit framgångsrika i arbetet att minska antalet omkomna i trafiken. Vi är stolta  - men inte nöjda. Regeringen har fattat beslut om nytt halveringsmål. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 år 2030. Nu kraftsamlar vi tillsammans med andra aktörer och alla som är ute i trafiken för att nå dessa utmanande mål för att nå Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Så här kan vi tillsammans arbeta för att omkomna och skadade i vägtrafiken ska fortsätta minska:

  • En förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken är att vi har en god hastighetsefterlevnad.
  • Det är viktigt att trafiknykterhet, både avseende alkohol och narkotika, fortsätter att prioriteras.
  • När aktörer tar sin del av det gemensamma ansvaret och ställer krav på hållbara hastigheter i upphandlingen. Då sparas liv, miljö och kostnader. Även inom stockholmsdeklarationen finns höga förväntningar på att företag ska bidra, bland annat genom att redovisa sina trafiksäkerhetsavtryck inom ramen för Agenda 2030.
  • Vi behöver fortsätta att använda ny teknik. Exempelvis kan uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter rädda många liv både i tätort och på landsvägar. Vi behöver också anpassa infrastrukturen till den nya tekniken.
  • En långsiktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet är att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar frontalkollisioner.
  • Vi behöver också fortsätta göra det som har snabbare effekt på trafiksäkerheten, exempelvis sätta upp trafiksäkerhetskameror och anpassa hastighetsgränser utifrån vägarnas utformning.
  • Fortsatt samverkan mellan myndigheter och branschorganisationer. I maj publicerades en första uppföljning av Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022. Den visar att 80 procent av de 111 åtgärder som 14 aktörer avser att vidta har påbörjats enligt plan.