Denna nyhet är äldre än 6 månader

Flora och fauna intog ekodukten under 2019

Nu kan du se bilder och filmer som visar hur vegetation och djur har intagit området under året. Vi har även haft studiebesök, gjort en första vegetationsuppföljning och slåttrat ekodukten vid Sandsjöbacka för första gången.

Under våren, sommaren och hösten 2019 har flera nya saker hänt på ekodukten i Sandsjöbacka. Vi har vid tre tillfällen tagit nya flygfoton och filmer med hjälp av drönare. Vi fotade 11 juni och filmade både 24 maj och 30 augusti. Bilderna och filmerna visar hur grönskan på ekodukten breder ut sig alltmer, en tydlig kontrast till 2018 års filmer.

Växter, träd och buskar trivs

För att få en närmare bild av hur växtligheten utvecklas har vi gjort en första vegetationsuppföljning under sommaren. Den visar att det finns 108 växtarter, varav fem är rödlistade och 22 anses vara av särskilt naturvårdsintresse. Under uppföljningen uppvisade ekodukten en stor blomsterprakt, och det var gott om insekter runt blommorna. Ekodukten såg redan riktigt fin och blomsterrik ut!

I slutet på augusti gjorde vi en etableringsbesiktning av träd och buskar och kunde då konstatera att de etablerat sig bra, trots att de planterades strax innan den torra sommaren 2018. Här har kontinuerlig stödbevattning och andra insatser hjälpt till och kunnat rädda upp situationen.

Slåtter gynnar ängsväxter

I september slåttrade vi ekodukten för första gången. Det avslagna växtmaterialet samlades ihop och lades i ett område med död ved. Slåttrar gör man när blomningen är över för att hindra ekodukten från att växa igen. Genom att kratta upp det slagna materialet efter slåttern förhindrar man att det bidrar till gödning av marken. Både slåtter och krattning gynnar ängsväxter och hjälper ekodukten att fortsätta vara blom- och insektsrik.

Sandödla.
Sandödlehonan som visade upp sig på studiebesöket. Foto: Trafikverket

Studiebesök med rödlistad ödla

Under våren och hösten har vi haft två studiebesök och utbildningstillfällen, 16 maj och 5 september. Det första besöket fokuserade på ekoduktens vegetation, och det senare på miljöuppföljningen av faunan. Varje studiebesök startade med en föreläsning om ekoduktprojektet i Kyrkans hus i Lindome, följt av ett besök på plats på ekodukten tillsammans med projektledare och experter.

Studiebesöken riktade sig både till intresserade inom Trafikverket och konsulter, men även intresseorganisationer, jägare, kommuner och Länsstyrelser var inbjudna. Båda studiebesöken var välbesökta med cirka 30 deltagare vid varje tillfälle. Under studiebesöket 5 september hade deltagarna även turen att få syn på ett av de djur som nyttjar ekodukten. Den rödlistade sandödlan låg och solade sig på en av de miljöer som ställts i ordning just för reptiler. Mycket lyckat!