Nu har ekodukten över E6 vid Sandsjöbacka, mellan Mölndal och Kungsbacka, invigts. Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu blir det lättare för djuren att ta sig över E6

Ekodukten över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka är invigd. Därmed har djuren fått en säker och trygg passage över motorvägen. Det är första gången i Sverige som en ekodukt i den här storleken byggts över befintlig motorväg.

Ekodukten öppnades för djuren i juni 2018 och därmed minskade vägens stora barriärpåverkan. Viltolyckorna kommer att bli färre och stora grönområden binds samman. Att invigningen skedde först i slutet av sommaren var för att inte störa djuren under deras känsliga ynglingsperiod.

Läget för ekodukten bestämdes utifrån studier av landskapets ekologiska värden, djurens rörelsemönster och topografin samt i samråd med länsstyrelser, kommuner och jägarkretsar med flera. Det är en 32 meter bred och 64 meter lång betongbro med mittstöd och på sidorna försedd med 2,2 meter höga skärmar för att minska störande ljud och ljus från vägen.

Ekodukten förklarades invigd genom att Stefan Gustafsson, kommunalråd Mölndals stad, Per Ödman, kommunfullmäktiges ordförande Kungsbacka kommun och Jörgen Einarsson, regiondirektör Trafikverket Region Väst grävde ner tre hotade blommor som hör hemma i odlingslandskapet: backsippa, backtimjan och slåttergubbe. Foto: Kerstin Ericsson
Ekodukten förklarades invigd genom att Stefan Gustafsson, kommunalråd Mölndals stad, Per Ödman, kommunfullmäktiges ordförande Kungsbacka kommun och Jörgen Einarsson, regiondirektör Trafikverket Region Väst grävde ner tre hotade blommor som hör hemma i odlingslandskapet: backsippa, backtimjan och slåttergubbe. Foto: Kerstin Ericsson


Djurens väg spåras

– Vi har spårat djuren sedan färdigställandet i juni och vi vet att älg, rådjur, dovhjortar, vildsvin, mindre djur, kräldjur och insekter redan använder bron. I omgivningen har vi även hasselmöss som har fått egna hasselmusholkar att bo i, samt plantering av bärbuskar som gynnar deras spridning, säger projektledare Kristina Balot.

Cirka 15 mobila autokameror med rörelsesensorer kommer att placeras ut och följa upp djuren vid ekodukten och vid de tre trafikplatserna där övriga faunaåtgärder finns, exempelvis viltuthopp där älgar kan hoppa ner från motorvägen om de råkat komma innanför viltstängslet.

Projektledare Kristina Balot och miljöexpert Mats Lindqvist ser fram emot att följa upp projektet. Foto: Kerstin Ericsson
Projektledare Kristina Balot och miljöexpert Mats Lindqvist ser fram emot att följa upp projektet. Foto: Kerstin Ericsson


Nya stigar skapas

Ekodukten fokuserar inte på en speciell djurart, utan på hela ekosystemet där det viktiga är att landskapet och naturen förs över vägen i en obruten kedja. Nu skapas nya stigar av djuren i området. Även kräldjur och fladdermöss kommer att gynnas. Människor får vandra över bron men inga fordon är tillåtna.

Genom att placera ut stockar och stenrösen med mera har man försökt efterlikna det omgivande hedlandskapet. Foto: Kerstin Ericsson
Genom att placera ut stockar och stenrösen med mera har man försökt efterlikna det omgivande hedlandskapet. Foto: Kerstin Ericsson


En obruten kedja av natur för djurens trygghet

Flera speciella småbiotoper har anlagts så som bihotell och trästockar, stubbar, öppna sandytor, stenrösen och våtmarker för att efterlikna det omgivande torra hedlandskapet med liknande vegetation som i Sandsjöbacka naturreservat.

Planteringar och växter

– Få projekt har lagts ner så mycket möda på att samordna rätt flora och skapa biotoper som på denna ekodukt. Den höga värmen i somras krävde en hel del extra bevattning och många örtpluggplantor dog, men vi kommer att komplettera dessa under september och oktober. Buskar och träd har tagit sig bättre tack vare vattningen, säger Mats Lindqvist, miljöexpert på Trafikverket.

Planteringar


Både på och i anslutning till ekodukten har många olika växter planterats eller frösatts. De har valts med hänsyn till den befintliga vegetationen och för djurens behov av föda och skydd.

  • Drygt 100 träd av sex olika trädslag har planterats i närområdet, till exempel ek, björk och fågelbär.
  • Flera tusen buskar av tretton olika arter har planterats; nypon, krypvide som gynnar vårens insekter, äkta fläder, olvon, hassel med mera.
  • Nästan 1 000 örtpluggplantor har planterats. Tillsammans med de frösådda örterna finns här ett sjuttiotal arter med bland annat den hotade slåttergubben, ängsväxt och gökärt som är viktiga för insektslivet.
  • Cirka 8 000 kvadratmeter mark har frösåtts med ängsfröer för att bli en hedartad men blomrik ängsmark.


Femteklassare i Kungsbacka engagerade

Elever från årskurs fem på Kollaskolan i Kungsbacka har tagit del av arbetet med ekodukten på flera olika sätt. Främst genom i Kungsbacka kommuns LONA-projekt, en naturvårdssatsning som ska stimulera till långsiktigt naturvårdsengagemang för både kommuner och ideella föreningar.

Insektshotell
Eleverna från Kollaskolan har satt bland annat upp flera insektshotell och byggt hem för kräldjur. Foto: Kerstin Ericsson


De cirka 90 deltagande barnen har fått förståelse för nyttan med faunaåtgärder och ekodukter. De har lärt sig hur man kan skapa biotoper till nytta för de ekologiska sambanden för faunan och för att öka den biologiska mångfalden och de har skapat ytor för kräldjur och insekter i form av insektshotell och sten-och sandytor på ekodukten. Trafikverket har gett ett bidrag för studier och information på plats i skolan, samt vid Sandsjöbacka.

Ekodukten vid Sandsjöbacka

På E6 mellan Mölndal och Kungsbacka kör cirka 45 000–65 000 fordon per dygn. Väster om E6 finns Natura-2000 området i Sandsjöbacka, ett riksintresse när det gäller natur och friluftsliv och Hallands största naturreservat. Därför har faunaåtgärder gjorts vid tre trafikplatser längs E6. Ekodukten, som påbörjades 2016 är den största av dessa.

Ekodukten är ett pilotprojekt som ska bidra till viktiga lärdomar som kan tas med till andra pågående faunapassageprojekt. Totalkostnaden för faunaåtgärderna landade på 80 miljoner kronor, varav cirka 55 miljoner på ekodukten och dess faunauppföljning.

Ett miljöuppföljningsprogram påbörjades redan innan byggnationen. Nu ska de olika djuren följas under cirka 5 år och så småningom går resultatet att följa på Trafikverkets hemsida. Även viltolyckor på E6 ska följas upp längs sträckan under cirka 5-10 år.