Barn med cykelhjälmar och en spårvagn i stadstrafik.

Registrering – Europeiska mobilitetsveckan

Här kan du registrera din organsation.

Kommuner som registrerar sig åtar sig att genomföra minst en av dessa tre åtgärder/aktiviteter:

  • Organisera en vecka med aktiviteter med hänsyn tagen till huvudtemat
  • Genomföra åtminstone en ny permanent åtgärd som bidrar till överföring från privatbil till ett mer miljövänligt transportssätt. Om möjligt bör åtminstone en av dessa åtgärder vara en permanent omfördelning av vägutrymme till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik (till exempel vägstängning, bredare trottoar, trafikminskande åtgärder och lägre hastighetsgräns.)
  • Organisera en bilfri dag genom att avsätta och reservera ett eller flera områden enbart för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik under minst en dag. Som en dag räknas en timme före till en timme efter normal arbetstid. Den bilfria dagen ska helst genomföras den 22 september.

Registrering för kommuner (annan webbplats)

Registrering för övriga aktörer

Här kan du som region, regional kollektivtrafikmyndighet, företag eller frivilligorganisation registrera dina aktiviteter. Din registrering av aktiviteter (Mobility actions) kan ske under hela året:

Registrering för övriga aktörer (annan webbplats)