Restriktionsytor och kartverktyg

Restriktionsytor är känsliga områden längs järnvägen där vi inte utför kemisk ogräsbekämpning. Termen restriktionsyta finns inte angiven i lagtexten utan är Trafikverkets egen definition.

Trafikverket har tagit fram en rutin för hantering av känsliga områden och restriktionsytor utmed järnvägsspåren. Rutinen beskrivs i Trafikverkets styrande dokument "TDOK 2013:0621 Hantering av restriktionsytor vid kemisk ogräsbekämpning på järnväg", se länk längst ner på sidan.

TDOK 2013:0621 beskriver hantering av restriktionsytor för driftplats- och linjebekämpning. För att läsa om hanteringen vid bekämpning av jätteloka följ länk nedan.

Nuvarande bekämpningsmetod och körplaner 

Trafikverket uppdaterar årligen restriktionsytorna för driftplats-, linje- och jättelokabekämpningen i samråd med kommunerna. För att underlätta detta arbete har Trafikverket utvecklat ett webbaserat kartverktyg.

Kartverktyg för kemisk ogräsbekämpning

För att säkerställa att bekämpning inte sker på känsliga områden har Trafikverket utvecklat ett webbaserat kartverktyg som visualiserar restriktionsytor. I samråd med kommunerna kontrolleras restriktionsytorna årligen i verktyget. I kartverktyget visualiseras även den planerade bekämpningen.