Fotograf: Viktor Molander, Weedfree on track

Kemisk ogräsbekämpning

Trafikverket utför ogräsbekämpning utmed järnvägslinjer och på driftsplatser med den teknik som är bäst anpassad utifrån fem parametrar: säkerhet, arbetsmiljö, miljö, effektivitet och ekonomi.

Varför ogräsbekämpning?

Trafikverket genomför årligen ogräsbekämpning på det statliga järnvägsnätet för att bibehålla standard och livslängd på anläggningen samt för att upprätthålla trafiksäkerhet och en acceptabel arbetsmiljö för den personal som arbetar i anläggningen. Ogräsbekämpning utgör en viktig del av Trafikverkets vegetationsreglering och ingår i det löpande underhållet av järnvägen. Vill du läsa mer om hur Trafikverket underhåller järnvägen se länk nedan.
Så sköter vi järnvägar – Trafikverket

Varför kemisk ogräsbekämpning?

Vid ogräsbekämpning finns flertalet metoder att välja mellan. Exempel på metoder är: kemiska, termiska, mekaniska, biologiska och elektriska metoder.

Vid valet av metod behöver hänsyn tas till fem parametrar. Dessa handlar om säkerhet, arbetsmiljö, miljö, effektivitet och ekonomi. Tågtrafiken i Sverige har ökat markant de senaste åren och tågtrafik och underhållsinsatser måste samsas om den begränsade tillgången till spåret. Trafikverket behöver därför en snabb och effektiv metod för att inte störa tågtrafiken. Metoden behöver dessutom vara kostnadseffektiv, säker och bra för miljön.

Sedan längre har den rådande uppfattningen varit att metoden kemisk bekämpning ger den bästa avvägningen mellan ovan nämnda parametrar. Alternativa metoder har inte kunnat konkurrera vare sig effektivitets- eller kostnadsmässigt. På senare tid har dock denna uppfattning ifrågasatts via t ex FN:s arbete med agenda 2030, EU:s gröna giv och EU:s krav om integrerat växtskydd. Detta har i sin tur lett till att Trafikverket numera verkar för att optimera och minimera användandet av kemikalier, samt att verka för att alternativa metoder till kemisk bekämpning succesivt ska fasas in. Denna utmaning delas med många europeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare, som för närvarande också arbetar med att uppdatera sina strategier och koncept för ogräsbekämpning.

Ett exempel på hur Trafikverket optimerar kemikalieanvändningen är genom att säkerställa att endast ytor med ogräs besprutas. Det görs genom att besprutningsmunstyckena styrs av sensorer som scannar bekämpningsområdet i realtid. Utifrån informationen som kommer från sensorerna aktiveras endast de sprutmunstycken som är ovanför de område där ogräset finns. Detta leder i sin tur till att användandet av kemikalier minskar.

Arbetet med att succesivt fasa in alternativa metoder drivs främst genom FoI-projektet ”Utveckling av metoder för mekanisk ogräsbekämpning i spår och effektivisering av befintliga bekämpningsmetoder”. Dessutom har Trafikverket deltagit i strategisamarbete via den Internationella järnvägsunionen (UIC), tillsammans med andra europeiska infrastrukturförvaltare.

Framtida bekämpningskoncept

För närvarande arbetar många europeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare med att uppdatera sina strategier för ogräsbekämpning. Strategier och bekämpningskoncept som bara innehåller en metod överges - typiskt är att dessa koncept bygger på någon form av kemisk bekämpning. Istället utvecklas koncept som är baserade på flera olika metoder, med flexibilitet och anpassning till den lokala situationen och dess behov.

Mot bakgrund av detta driver Trafikverket för närvarande FoI-projektet ”Utveckling av metoder för mekanisk ogräsbekämpning i spår och effektivisering av befintliga bekämpningsmetoder”. Dessutom har Trafikverket deltagit i strategisamarbete via den Internationella järnvägsunionen (UIC), tillsammans med andra europeiska infrastrukturförvaltare.