Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse 2015

Hur väl uppfyller vi våra mål? Tabellen redovisar resultatet av granskningen och uppdateras varje månad.

Mål 2015

Granskningstiden ska understiga 5 arbetsdagar. Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.

Tid för granskning

  Totalt 2015
Genomsnittlig granskningstid i dagar 2,3

 

Granskade produkter fördelade per grupp

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Grupp A 5 9 12 27 24 15 22 10 9 21  16 22 192 
Grupp B 28 16 19 47 43 18 34 19 12 16  25 10 287
Grupp C 3 3 2 1 2  1 4 2 0 1  1 1 21
Grupp D 1 1 0 0 2  0 1 2 0 0  1 0 8
Ska ej granskas 18 24 6 20 6  6 9 13 10 17  23 18 170
Ej fullständiga 14 3 1 6 1  4 5 4 3 8  10 3 62
Totalt antal inkomna ansökningar 69 56 40 101 78 44 75 50 34 63  76 54 740