Handbok för vägtrafikens luftföroreningar

Tidigare version av handboken innehöll information om emissionsmodeller, spridningsmodeller, normer och effekter av olika luftföroreningar. Detta har nu tagits bort. Kvar finns endast emissionsfaktorer för vägtrafik.