Trädfällning efter skogsbrand.

Effekter av ett nytt klimat märks redan – samhället måste bli mer robust. Foto: Kjell Gustavsson

Trafikverkets arbete med klimatanpassning

Trafikverket är en av många aktörer i arbetet med klimatanpassning. Vi inledde vårt strategiska arbete 2014 och har i dag fokus på att uppnå de krav som ställs i den nya klimatanpassningsförordningen.

Trafikverkets klimatanpassningsstrategi består av tre delar och handlar om hur Trafikverket ska

  • skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning
  • förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa robusta anläggningar
  • hantera effekter av klimatets påverkan

Strategin följdes av en handlingsplan år 2016. I handlingsplanen fanns 18 aktiviteter. När dessa hade utförts togs en ny handlingsplan fram 2017. Aktiviteterna i den nya handlingsplanen ska utföras 2018-2019. Den 1 oktober 2018 redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag om myndighetens klimatanpassningsarbete. I rapporten beskrivs bland annat konsekvenserna av klimatförändringarna och hur Trafikverket arbetar strategiskt med klimatanpassningsarbetet. I rapporten beskrivs också hur arbetet med de två handlingsplanerna har framskridit.

2018 fick Sverige en nationell klimatanpassningsstrategi och den följdes upp med en klimatanpassningsförordning, vilken trädde i kraft 2019. Förordningen berör ett stort antal aktörer, inklusive Trafikverket. Vårt klimatanpassningsarbete kommer att fokusera mycket på de krav som ställs på oss i förordningen.

Klimatanpassningsportalen
Trafikverket är sedan 2014 med i Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Nätverket leds av SMHI och arbetet finns presenterat på webbplatsen Klimatanpassning.se.