Kvalitetsavgifter för järnväg

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning införde Trafikverket i och med JNB 2012 en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera avvikelser.

Infrastrukturförvaltaren har ansvar för avvikelser som huvudsakligen omfattar merförseningar som orsakats av störningar i infrastrukturen eller driftledningen medan järnvägsföretagen och trafikorganisatörerna har ansvar för avvikelser som omfattar deras verksamhet.

Avvikelser som beror på följdorsaker och olyckor, tillbud eller yttre omständigheter belastar inte någon av parterna.

Kvalitetsavgifterna baseras på merförseningar och inställda tåg jämfört med körplanen och bestäms utifrån en orsakskod. Du hittar TDOK 2014:0259 Orsakskoder i Trafikverkets styrande och stödjande dokument.
TDOK 2014:0259 Orsakskoder

Förnyad bedömning och tvistlösning: