Kvalitetsavgifter för järnväg

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning införde Trafikverket i och med JNB 2012 en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera avvikelser.

Infrastrukturförvaltaren har ansvar för avvikelser som huvudsakligen omfattar merförseningar som orsakats av störningar i infrastrukturen eller driftledningen medan järnvägsföretagen och trafikorganisatörerna har ansvar för avvikelser som omfattar deras verksamhet.

Avvikelser som beror på följdorsaker och olyckor, tillbud eller yttre omständigheter belastar inte någon av parterna.

Kvalitetsavgifterna baseras på merförseningar och inställda tåg jämfört med körplanen och bestäms utifrån en orsakskod. Du hittar TDOK 2014:0259 Orsakskoder i Trafikverkets styrande och stödjande dokument.
TDOK 2014:0259 Orsakskoder

Förnyad bedömning och tvistlösning:

Process (ur JNB 2022, tabell 5.18)

Kalenderdag Processteg Händelse/aktivitet
0 Tågläge påbörjas Tåg trafikerar järnvägsnätet enligt tilldelat tågläge.
0–3 Orsakskodning

Händelse som orsakar merförsening (≥ 3 minuter) inträffar.

Operativ personal på trafikcentralerna rapporterar initial orsakskod.

Trafikverket granskar alla inrapporterade orsakskoder, och gör eventuella justeringar.

4–6 Begäran om BONO Trafikverkets avtalspart kan granska orsakskoden i systemet ”Här och Nu” och därefter begära en förnyad bedömning av orsakskoden (BONO).
7–9 Behandling av BONO

Trafikverket utreder en eventuell BONO och beslutar om bifall eller avslag, vilket ligger till grund för kommande fakturering och uppföljning.

Trafikverkets avtalspart kan granska fastställd orsakskod i tillsänt beslut.

Om parterna är överens om orsakskod låses den kalenderdag 9.

Om parterna inte är överens om orsakskoden efter att BONO har genomförts finns det möjlighet för berörda avtalsparter att ta ärendet vidare till antingen BONO+ eller tvistlösning.

10–12 Begäran om BONO+ Om BONO har resulterat i en ny orsakskod och det råder fortsatt oenighet om fastställd orsakskod ges berörda avtalsparter möjlighet att begära ytterligare en förnyad bedömning av orsakskoden (BONO+).
10–12 Begäran om Tvistlösning

Om det råder fortsatt oenighet om fastställd orsakskod efter BONO, och BONO+ inte är tillämplig, har Trafikverkets avtalspart möjlighet att initiera tvistlösning.

Begäran om tvistlösning efter BONO ska ha inkommit till Trafikverket senast kalenderdag 12 efter den kalenderdag då tågläget påbörjades.

13–15 Behandling av BONO+

Trafikverket utreder en eventuell BONO+ och beslutar om bifall eller avslag.

Beslutet ligger till grund för uppföljning samt eventuell justering av fakturerade kvalitetsavgifter i de fall det inte lyfts till tvistlösning.

Trafikverkets avtalspart kan granska fastställd orsakskod i tillsänt beslut.

Om parterna är överens om orsakskoden fastställs den kalenderdag 15.

Om parterna fortsatt inte är överens om orsakskod efter att BONO+ har genomförts finns det möjlighet för berörda avtalsparter att ta ärendet vidare till tvistlösning.

16–18 Begäran om Tvistlösning

Begäran om tvistlösning efter BONO+ ska ha inkommit till Trafikverket senast kalenderdag 18 efter den kalenderdag då tågläget påbörjades.