Timetabling and Capacity Redesign (TTR Sverige)

Timetabling and Capacity Redesign (TTR Sverige) är namnet för införandet av en ny process för tilldelning av kapacitet på den svenska och europeiska järnvägsmarknaden.

TTR är från starten 2014 ett multinationellt projekt inom EU, som drivs gemensamt av RNE och FTE, Forum Train Europe (internationell branschorganisation för järnvägsföretag). RNE har nationella infrastrukturförvaltare som medlemmar och Trafikverket är en av dess medlemmar.

Målet med TTR

Målet med TTR är att uppnå en marknadsanpassad, förutsägbar och flexibel kapacitetstilldelning för både godstrafik och persontrafik på järnvägen. Bland annat flyttas planeringshorisonten för kapacitetstilldelning från ett år till fem år bakåt i tid. Det handlar i grunden om omvälvande förändringar av nuvarande processer och lagar. Förändringar som kommer att forma framtidens europeiska järnvägsmarknad och även på sikt bidra till att stärka järnvägens konkurrenskraft.

Önskad effekt med nya TTR-processen

Effekten som ska uppnås med den nya TTR-processen är att både person- och godstrafikens olika behov av tidplan för ansökan och tilldelning av kapacitet ska kunna tillgodoses. Detta innebär bland annat att operatörer inom persontrafik ska kunna öppna sina bokningssystem tidigare än i dag för att vara mer konkurrenskraftiga gentemot andra transportslag som flyg och buss. Även godstrafiken ska kunna boka kapacitet på attraktiva tider när ett konkret transportbehov identifierats, istället för att som i dag boka kapacitet i den årliga tågplanen och därmed låsa attraktiva tåglägen på längre sikt.

TTR är dessutom en av flera åtgärder som är viktiga för att EU ska nå målet att minst 30 procent av europeiska godstransporter ska ske på järnväg år 2030. Dagens andel är cirka 18 procent.

Tidplan av införandet av TTR

Den aktuella tidplanen är att TTR ska vara på plats inför starten av Tågplan 2025. Sverige är ett av de 11 länder som har sagt sig vara beredda att starta införandet av TTR, så kallade ”first wave implementers”.