Uppkopplade fordon

Digitalisering och fordon med avancerade förarstöd är megatrender som påverkar hela vårt samhälle, inte minst hur vi planerar för framtiden. Utvecklingen går fort inom hela fordons- och transportindustrin men utmaningarna är också många.

För Trafikverket är det viktigt att vara förberedd för att anpassa infrastrukturen men också för att ställa krav så att den nya tekniken främjar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i vägnätet. Därför investera vi i forskning och medverkar i olika forskningssammanhang.

Fokus på säkerhet

Trafikverket studerar säkerhetsfrågor och systemeffekter för vägtransporter utifrån olika grad av avancerat förarstöd jämte antalet fordon som stegvis kommer ut i trafiken. Syftet är att bidra till målen om fossilfria, säkra och effektiva transporter.

För att få underlag till forskningen behövs också tester i verklig miljö. Frågeställningar som studeras är exempelvis:

  • Hur uppkopplade fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.
  • Interaktion och samspel mellan människa och autonoma fordon och infrastruktur.
  • Infrastrukturkrav, juridiska och regulatoriska frågor rörande autonom körning.

Andra viktiga områden för Trafikverket att bevaka är att skapa förutsättningar för en delad och inkluderande ekonomi liksom att uppnå ett rättvist och socialt hållbart transportsystem.

Samverkan och systemtänk

Erfarenhet och studier från projekt och demonstrationer av uppkopplade och automatiserade transporter visar på komplexitet och vi ser tydligt behov av att fortsätta att fördjupa oss i systemfrågorna för att förstå hur vi kan balansera och motverka oönskade effekter.

Trafikverket ser ändå att det finns enorma fördelar i att öka både graden och antalet fordon med avancerat förarstöd. För att realisera potentialen i ett transportsystem baserat på digitalisering, automatisering och elektrifiering krävs och skapas nya roller, värdekedjor och affärsmodeller. Därför behöver både kommersiella aktörer och myndigheter ställa om och anpassas, inte minst när det gäller regulatoriska ramverk.