Lastbil med tre släp varav ett blått, ett grönt och ett rött.

HCT - längre och tyngre fordon bidrar till smart logistik och minskad klimatpåverkan

Att nyttja HCT-fordon (High Capacity Transport) för godstransporter på väg kan minska bränsleförbrukningen med upp till 40 procent för enskilda fordon. Nu vill programmet öka takten för införandet och även satsa på multimodalitet.

Längre och tyngre fordon (HCT) i kombination med intelligenta kontrollsystem bidrar inte bara till smart logistik och effektiva transportkedjor utan minskar även slitaget på vägarna. Med de nya och digitala planeringsverktygen kan också antalet samtransporter öka och tomma transporter minska.

thomas_120.gif

– Fördelarna är många och det finns idag tillräcklig kunskap för ett införande på bred front för att nyttja HCT-fordon i godstrafiken på väg. Om vi också bygger upp multimodala lösningar för att kombinera olika transportslag finns det ännu större potentialer, inte minst på klimatområdet, säger Thomas Asp Programledare för HCT-programmet, Trafikverket.

HCT i kombination med multimodal och horisontell samverkan skapar även förutsättningar för högre pålitlighet genom att transportslag och aktörer kompletterar varandra. Det kan exempelvis handla om första och sista milen, där omlastning sker från HCT-fordon till mindre enheter som sköter distributionen i städerna.

Demonstrations- och pilotprojekt för multimodala och bransch-specifika logistikupplägg utifrån HCT-konceptet är under planering. Syftet är att få underlag för att kunna utforma passande regelverk, logistiklösningar och fordon.

Uppdaterad färdplan

Den tidigare färdplanen för HCT (High Capacity Transport) från 2013 har uppdaterats för att ge aktörerna aktuellt underlag för fortsatt införande av HCT. Färdplanen beskriver åtgärder för att uppnå ett önskvärt tillstånd år 2030 som utgår från de transportpolitiska målen och målen i angränsande färdplaner. Även milstolparna för år 2025 och 2020 har fastställts.

– Vi har haft ett brett deltagande med branschen både nationellt och internationellt. HCT-konceptet har en betydande potential att minska kostnaderna för vägtransporter, minska miljöbelastningen, minska behovet av kapacitetsinvesteringar och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft genom att vara ett framtida exportområde för svensk fordonsindustri, avslutar Thomas.