Längre, tyngre och större tåg

Trafikverket arbetar på flera sätt med att utveckla järnvägen och skapa förutsättningar för effektiv godstrafik. Sedan ett antal år pågår ett projekt för att möjliggöra trafik med längre, tyngre och större godståg.

Inriktningen för godstransportsystemets utveckling är effektiva, kapacitetsstarka och hållbar transporter. I godsstrategin från 2018 beskriver regeringen att överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Vi ska även enligt en EU-förordning se till att minst 740 meter långa tåg år 2030 kan trafikera stomnätet på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Idag kan upp till 630 meter långa tåg trafikera järnvägen, med undantag för Malmbanan och delar av Södra stambanan där vi tillåter lite längre tåg. Nu har vi pekat ut fler sträckor där 750 meter långa tåg ska kunna köra. Det kräver ombyggnad av bland annat mötesspår, förbigångsspår, bangårdar och signalanläggning.

Att utveckla järnvägsnätet för tyngre tåg ingår också i arbetet med att skapa effektivare godstrafik. Generellt är det idag standard med största axellast på 22,5 ton, men 25 ton är också tillåtet på stora delar av det svenska järnvägsnätet. Det sker som specialtransport med vissa restriktioner för till exempel hastighet. Att bygga bort begränsningar för trafik med axellaster på 25 ton kräver ofta relativt omfattande och kostsamma åtgärder. Därför sker det i första hand i samband med ny- eller ombyggnation av järnvägen.

Effektivare godstrafik kan även ske genom att möjliggöra större lastprofil och därmed öka lastvolymen. Från och med tågplan 2020 går det att ansöka om kodifierade transporter på ett antal utpekade stråk där det tidigare krävts att det hanterades som specialtransporter.

I projektet längre, tyngre och större tåg arbetar vi med både infrastrukturåtgärder och administrativa frågor. Åtgärder kopplade till långa tåg i nationell plan ligger för närvarande med för byggstart i perioden 2020-2022. Sedan 2018 pågår arbetet med bland annat bromsprocenttabeller, kodifiering och andra utredningar kring längre, tyngre, större tåg. Utvecklingen sker till stora delar i samarbete med järnvägsbranschen.