Planering av underhåll

Planering av åtgärder för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar sker både i ett långsiktigt perspektiv i Nationell plan för transportsystemet och i ett kortare perspektiv inom ramen för Trafikverkets verksamhetsplanering.

Verksamhetsplaneringen utmynnar i en underhållsplan och nuvarande gäller åren 2019-2022. Prioriteringarna i planeringen styrs av Trafikverkets drift- och underhållsstrategi och av de leveranskvaliteter som beskrivs i Nationell plan. Exempel på leveranskvaliteter är att planerade åtgärder ska bidra till en robust och säker anläggning samt till god punktlighet.

Underhållsplanen redovisar hur Trafikverket planerar att prioritera och använda tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg, och vilka effekter dessa åtgärder ger. Vi redovisar också större planerade åtgärder på nationell och regional nivå. De finansiella ramarna för underhåll ökar betydligt under kommande fyraårsperiod, främst för järnvägsunderhåll. Det innebär att vi påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna.

Underhållsplanens åtgärder återfinns också i Trafikverkets genomförandeplan, som samlat redovisar de effekter åtgärderna ger när de är genomförda och också den trafikpåverkan som kan uppkomma när de genomförs.

Figuren visar styrning av underhållsplaneringen. Trafikverkets mål till genomförd åtgärd.
Figuren visar styrning av underhållsplaneringen. Trafikverkets mål till genomförd åtgärd.