Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys

Trafikverket har uppdaterat sin trafikslagsövergripande plan för hur metoder, modeller och verktyg för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband, statistik, styrmedel och fördelning samt för trafik- och transportprognoser ska utvecklas.

Trafikverket har i uppgift att utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt att ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser. Det inkluderar samtliga trafikslag, infrastrukturhållare och hela planeringsprocessen.

Utvecklingsplanens roll

I grunden handlar det om att utveckla morgondagens beslutsunderlag för infrastrukturen. För att Sveriges infrastruktursystem ska fungera och utvecklas på bästa sätt behövs avancerade analysverktyg, tillförlitliga prognoser, konsistenta och pålitliga data och kvalitetssäkrade effektsamband. För att räkna ut var och hur det är mest motiverat att investera behövs ett pålitligt beslutsunderlag. För att ta fram detta måste man kunna förstå och kvantitativt beskriva morgondagens transport- och trafikbehov.
Utvecklingsplanen ska bidra till att prognoser och samhällsekonomiska analyser ger mer tillförlitliga resultat och därmed ett pålitligt beslutsunderlag. Förhoppningen är också att användningen av prognoser, effektbedömningar och samhällsekonomiska analyser ska öka. I förlängningen leder det till att samhällets medel används mer effektivt.

Grund för Trafikverkets prioriteringar

Tanken är att utvecklingsplanen ska ligga till grund för Trafikverkets prioriteringar i verksamheten och i arbetet med forskning och innovation. Prognoserna och kalkylerna inom transportsektorn är på en övergripande nivå väl utvecklade men det finns ändå utvecklingspotential i våra metoder, modeller och analysverktyg vad gäller funktion och precision samt i att utveckla tydligheten, begripligheten och pedagogiken i redovisning av resultat. Dessutom förändras omvärlden ständigt, varför uppdatering av metoder, modeller och verktyg behövs.