Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomisk analys (kostnads-nytto-analys eller CBA) är en metod för jämförelse av kostnader och nyttoeffekter och bedömning av lönsamhet och effektivitet för samhället som helhet.

När vi gör samhällsekonomiska analyser av infrastrukturåtgärder utgår vi från nedanstående delar i analyskedjan.

  • Allmänt vedertagen metodik för samhällsekonomisk kostnads-nytto-analys (CBA-modeller), som redovisas i ASEK-rapporten (”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”). I första hand metodik för investeringskalkyler, där vinsten uttrycks i form av ett nettonuvärde och en nettonuvärdekvot (ett räntabilitetsmått).

  • Trafik- och transportprognoser över utvecklingen av framtida trafik- och transportarbete. Sådana basprognoser tas fram med hjälp av prognosmodellerna Sampers och Samgods.

  • Effektsamband som beskriver konsekvenser i fysiska termer för t.ex. resenärer, transportkunder, transportföretag och/eller övriga samhället av åtgärder som påverkar trafik och transporter. Effektsambanden redovisas i Trafikverkets effektkataloger ”Tänk om och optimera”, ”Drift och underhåll”, ”Bygg om eller bygg nytt” och ”Enklare effektsamband”.

  • Ekonomiska kalkylvärden (s k ASEK-värden) för att göra en ekonomisk värdering i kronor av beräknade effekter. De kalkylvärden som används i Trafikverkets analyser finns redovisade i ASEK-rapporten.

  • Samhällsekonomiska kalkylverktyg som gör beräkningar av effekter och sammanställning av kalkylresultat. Trafikverket har mång olika kalkylverktyg, men några av de viktigaste är EVA för vägkalkyler, Bansek för järnvägskalkyler och Samkalk som kan värdera både åtgärder på väg och järnväg.

  • För en komplett analys ska kalkylen kompletteras med verbal beskrivning av eventuella relevanta men svårvärderade samhällsekonomiska kostnader och nyttor som inte ingår i kalkylen.

När analyser gjorts redovisas resultaten i ett dokument kallat Samlad Effektbedömning (SEB). Detta dokument är en mall för en samlad och strukturerad beskrivning av ett handlings­alternativs konsekvenser där effekterna analyserats ur tre olika perspektiv och med olika metoder. De olika perspektiven och metoderna är Samhällsekonomisk analys, Fördelningsanalys (inklusive regional utveckling och företagsekonomisk konsekvensbeskrivning, FKB) och Transportpolitisk måluppfyllnad.

Läs mer om Samlad effektbedömning