Bilar på en motorväg.

Trafik- och transportprognoser

Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla trafikprognoser för alla trafikslag inom såväl persontrafik- som godstransportsektorn.

Syftet med dessa så kallade Basprognoser är bland annat att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. De utgör även grunden för de Nationella och Regionala transportplanerna. På regional och lokal nivå används trafikprognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt.

Trafikprognosberäkningar görs med hjälp av godstransport- och persontrafikmodeller som är baserade på dagens transport- och resandemönster. Som indata till modellerna krävs bland annat uppgifter om nutida och framtida infrastruktur, trafikering och kostnader. Dessutom krävs information om hur omvärldsförutsättningar såsom befolkning, ekonomisk utveckling, bränslekostnader med flera kan förväntas utvecklas. Denna information hämtar Trafikverket om möjligt från andra officiella och väletablerade källor såsom exempelvis Statistiska centralbyråns, SCB, befolkningsprognoser och Finansdepartementets Långtidsutredningar.

De flesta av de ovan nämnda prognosförutsättningarna är förknippade med tämligen stora osäkerheter. Därför bör det poängteras att prognosernas resultat för de framtida åren ska ses som vilken resande- och transportutveckling som kan förväntas ske, givet att de förutsättningar som antagits inträffar. En annan viktig aspekt är att prognoserna inte innehåller konjunkturella variationer som uppstår i verkligheten, vilket innebär att oavsett hur "bra" en långsiktig prognos är, så kommer verkligheten att slingra sig som en orm kring trenden.

Det finns ett antal trafikprognosmodeller som Trafikverket, trafikhuvudmän, forskare och konsulter i Sverige använder. Trafikverkets två huvudsakliga modellsystem, Sampers för persontransporter och Samgods för godstransporter, får anses utgöra grunden i den nationella modellfamiljen, även om andra modeller också används.

Regeringens förutsättningar för Trafikprognoserna ur prop. 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 - Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (Regeringens webbplats)

 1. Viktig utgångspunkt för planering av utvecklingen av transportsystemet och till grund för beslut om prioriteringar.
 2. Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen.
 3. Beakta arbetet hos andra statliga aktörer.
 4. Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. Känslighetsanalyser är att föredra framför flera olika prognoser.
 5. Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella prognoserna.
 6. Årliga uppdateringar på grund av nytt planeringssystem*.
 7. Samma prognoser i ekonomisk och fysisk planering.
 8. Indata/antaganden dokumenteras, motiveras och hålls tillgängliga för granskning/kvalitetssäkring.
 9. Prognoserna tas fram kostnadseffektivt.
 10. Prognoserna skall hålla hög kvalité.
 11. Prognoser tas fram för alla trafik- transportslag.
 12. Internationellt arbete inom området ska beaktas.

*Sedan 2016 har punkten 6 justerats, Trafikverket har fått stöd av Näringsdepartementet att endast ta fram nya prognoser vartannat år.