Metod för Samlad effektbedömning

Inom Trafikverket tillämpas redovisningsmetoden Samlad effektbedömning. I den beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer.

Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:

  • Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts
  • Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen
  • Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper.

Att de tre beslutsperspektiv som redovisas i Samlad effektbedömning är oviktade innebär att det inte görs någon sammanvägning av dem. De tre perspektiven belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika metoder.

Den Samlade effektbedömning kommer inte fram till om åtgärden bör genomföras eller inte. Däremot läggs fakta kring effekter och kostnader fram på ett standardiserat sätt. Detta för att ge beslutsfattare ett så likvärdigt och genomlysligt stöd för sitt beslut som möjligt.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar SEB-it och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Gällande version av programmet SEB-IT är 2022:2

För att få tillgång till programmet krävs en behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Som användare utanför Trafikverkets nät, krävs dessutom att du har en inloggning till Trafikverkets externa inloggningssida Min sida – extern anslutning.

Länk som går till programmet internt i Trafikverksmiljön

Den externa versionen nås via Mina sidor på trafikverket.se 

Det finns även en Word-mall för övriga åtgärdsvalsstudier där ingen samhällsekonomisk kalkyl har gjorts.

TMALL 0395 SEB mall övriga åvs (word-fil, 95 kB)

Riktlinje TDOK 2015:0142 Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (Dokumentcenter).

Rutinbeskrivning TDOK 2015:0109 Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (Dokumentcenter)

Rutinbeskrivning TDOK 2020:0207 Effektbedömning av trimningsåtgärder (SINV) med en totalkostnad på 50 – 100 miljoner kronor (Dokumentcenter)

Användarhandledning och metodhandledning:

Användarhandledning SEB-IT 2021:1 (pdf, 2,9 MB)

Metodhandledning SEB-IT 2021:1 (pdf, 1,2 MB)

Samhällsekonomisk analys – ej beräknade effekter (pdf, 3,7 MB)
Dokumentet är uppdaterat 1 juli 2022. Vad som är nytt kan du läsa i inledningen av dokumentet. Dokumentet ger stöd och råd för att göra bedömningar av ej beräknade effekter i samhällsekonomiska analyser. ASEK-rapporten beskriver gällande metodik och kalkylprinciper. Det här dokumentet ska hjälpa till att omsätta de rekommendationerna i praktisk hantering i Samlad effektbedömning (SEB) och ska vara ett stöd för upprättare och granskare av samhällsekonomiska analyser i Samlad effektbedömning och andra dokument som beskriver en samhällsekonomisk analys.

Vi kommer att uppdatera dokumentet med fler effekter eller förtydliganden framöver. Vi tar tacksamt emot input i det arbetet via kontaktformuläret under Kontaktuppgifter.

Dokumentation från webb-kurs

Kursen ”Bedömning i Samlad effektbedömning” genomfördes 10 och 17 november 2020. Här kan du ladda ner presentationen därifrån.

Presentation, kurs om bedömningar i SEB november 2020 (pdf, 2,5 MB)
Frågor och svar vid kurs om bedömningar i SEB november 2020 (pdf, 758 kB)

Utbildningsfilmer

Var finns info om Samlad effektbedömning (Youtube, 1:07 min)
Hitta Användarhandledning och Metodhandledning när du är inne i SEB-IT (youtube, 2:42 min)
Spara egen kolumn- och filterinställning (youtube, 3:09 min)
Tre sätt att skapa ny SEB i SEB-IT (youtube, 4:58 min)
Importera data från ett kalkylverktyg till SEB-IT (youtube, 3:50 min)
Byt ägare – dvs lämna över redigeringsbehörigheten till någon annan (youtube, 2:40 min)
Skicka in en SEB till Regional granskning (youtube, 4:56 min)
Regional granskning och återremittering (youtube, 7:48 min)
Åtgärda synpunkter från Regional granskning och skicka in på nytt (youtube, 12:04 min)
Dela SEB – dvs ge tillfällig behörighet till någon att skriva kommentarer i SEB (youtube, 9:40 min)

Utbildningsmiljö

En utbildningsmiljö för SEB IT finns nu tillgänglig. I den kan man testa hur SEB-IT 2020:2 fungerar.
Observera att informationen som läggs in i utbildningsmiljön kommer att rensas med jämna mellanrum.
För att få tillgång till programmet krävs en behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Som användare utanför Trafikverkets nät, krävs dessutom att du har en inloggning till Trafikverkets externa inloggningssida Min sida – extern anslutning.

Länk som går till programmets utbildningsmiljö internt Trafikverket
Den externa versionen av utbildningsmiljön nås via Mina sidor på trafikverket.se

 

En ny, större uppdatering av SEB med metod- och innehållsförändringar planeras till 1 april 2024.

Nya versioner med prestandaförbättringar och mindre buggrättningar driftsätts under 2023.

Kända fel och tips för SEB-IT 18 oktober 2021(pdf, 165 kB)

Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Dokument kring ASEK och Effektsamband samt Lathund indexomräkning och Kostnadseffektivitetstal finns under:
Gällande förutsättningar och indata

Prognos-, analys- och kalkylverktyg 

De hjälpfiler som kan användas för att föra över ett resultat från ett kalkylverktyg till SEB:en, finns under respektive verktyg.

Publicerade SEB:ar

Aktuellt - Samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportrådet