Nominerade: En cykelväg, en spårväg, en bro och ett resecentrum

Fyra anläggningar är nominerade till Trafikverkets arkitekturpris, som genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Anläggningarna finns på Gotland, i Skåne och i Hälsingland. Vinnaren koras på arkitekturgalan den 7 april.

Johan Folkesson
Johan Folkesson, chefsarkitekt Trafikverket. 

Vartannat år utser en oberoende jury en vinnare av Trafikverkets arkitekturpris, i samarbete med Sveriges arkitekter. Tävlingen är öppen för all transportinfrastruktur, med olika aktörer som byggherrar. Det kan vara regioner, regionförbund, kommuner och privata aktörer. Även Trafikverket är en part inom infrastrukturbyggande och det är viktigt att vi håller samma höga kvalitet som vi förväntar oss av andra leverantörer.

– Ibland kan ett projekt som ser bra ut på papperet visa sig vara något helt annat när vi är ute i fält och tittar på det. När juryn väl kommit ut på plats, fanns det projekt som inte alls levde upp till våra förväntningar medan andra projekt växte och visade oväntade styrkor. En påminnelse om hur viktigt det är att röra sig ute i anläggningen och dess omgivande landskap när man planerar, projekterar, bygger eller förvaltar transportinfrastruktur, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket och ordförande i juryn för Trafikverkets arkitekturpris.

Av de fyra nominerade är Trafikverket beställare av cykelvägen på Gotland, som du kan läsa mer om nedan.

Bollnäs_Huvudbild_ foto Tim Meier_593.jpg

Bollnäs resecentrum

Bollnäs nya resecentrum är inbjudande och tydligt. Det gamla stationshuset har fått en uttrycksfull flygel med stark identitet, som höjer statusen för kollektivtrafiken. 

Genom ett enkelt tillägg i hållbara material, förankrat i lokal tradition, har man omvandlat en blåsig och otrygg plats till en generös värmestuga. Väntsalens öppna glasfasad sprider ett välkomnande ljus över den plats man skapat som avslutning på gångstråket från centrum. Planteringarnas färgprakt kontrasterar mot byggnadens rena insida. 

Den frilagda limträstommen beskriver tydligt byggnadens skurna vinklar även invändigt och skapar samtidigt ett luftigt rum, lätt att trivas i. Träkonstruktionens upprepning bildar intima rum i rummet. Resecentrums funktioner är alla skickligt integrerade i arkitekturen. Både väntsalen och platsen utanför präglas av hög kvalitet och omsorg om detaljen. Avsaknad av reklam och plottrig skyltning bidrar till ett visuellt lugn. 

Bollnäs resecentrum är inte bara en plats för väntan utan också en mötesplats i staden och ett rum för alla åldrar.

Arkitekt: Sweco
Beställare: Bollnäs Kommun

Väg 140_Huvudbild_foto Johanna Sundström.jpg

Cykelväg Gotland

Att cykla på Gotland är ett begrepp. Naturen, blommorna och dofterna är alltid nära. På stigar och smala grusvägar är man ostörd och trygg, men på huvudvägarna är trafiken periodvis tung.

Cykelvägnätet byggs ut efterhand. Landskapet är känsligt, det är lätt att det blir fult. Men med lyhördhet och gedigen kunskap om byggande kan en ny väg passas in, som en självklar del av landskapet. Det har man lyckats med när gång- och cykelvägen söderut från Visby byggts ut från Västergarn till Klintehamn. 

Det är ett anspråkslöst projekt, utfört med standard i material och element men utan de slentrianmisstag som tyvärr är vanliga i de vardagliga projekten. Dialogen med olika aktörer har varit konstruktiv och påverkat cykelvägens utformning. Gotlands unika vägkantsflora har lyfts fram och cyklisten kan uppleva landskapets alla olika skiftningar under sin färd.

Cykelvägen mellan Klintehamn och Västergarn visar hur en bra process med gott samarbete mellan beställare, konsult och entreprenör – från upphandling till uppföljning – skapat förutsättningar för god arkitektur. Detta lyckade projekt har dessutom hållit såväl tidplan som budget.

Arkitekt: Sweco
Beställare: Trafikverket

Spårvägen Lund–ESS

Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. På plats i tidigt skede höjer den inte bara värdet på omgivande mark och underlättar finansieringen av utbyggnaden. Den etablerar också kollektivtrafiken som det attraktivaste transportsättet mellan centrum och de nya stadsdelarna.

Arkitekterna har skickligt använt sig av spårvägen som ett grönt stadsbyggnadselement som knyter ihop gammalt och nytt och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela den arkitektoniska anläggningen.

Med enkelhet i gestaltningen och lyhördhet för Lunds historiska kvaliteter har spårvägen inpassats i stadsmiljön. Med en genomtänkt utformning – från markbeläggning och ledstråk till belysningsstolpar och väderskydd – har spårvägen gjorts så visuellt tydlig att man inte behövt skapa barriärer som bryter sönder stadsrummet.

Team och arkitekt: Framtagandet av Riktlinjer för gestaltning – Spårväg Lund C–ESS gjordes av Lunds kommun tillsammans med Atkins.
Beställare: Lunds kommun och Region Skåne

Varvsbron Helsingborg

Med sina mjuka och svängda former tar Varvsbron steget ut i Oceanhamnen, Helsingborgs nya urbana arkipelag. En föredömlig process, präglad av innovation och kreativitet, har resulterat i en väl gestaltad artefakt som samtidigt spänner bågen och visar vägen för stadens framtida stadsutveckling.

Här bjuds gående och cyklister in till en resa som vindlar fram över vattnet. Blicken leds över hav, hamntrafik, ny och gammal bebyggelse och bort mot Danmark och horisonten. Med högresta master och stadiga vant blinkar Varvsbron mot sin omgivning. Resultatet går att likna vid ett skulpturalt smycke vars smäckra stålkonstruktion är lekfull, vacker och funktionell.

Brons olika komponenter har sammanförts med imponerande precision till en helhet som gör avtryck i upplevelsen. Projektet visar hur gående och cyklister kan prioriteras i stadens trafiknät genom att skapa en attraktiv genväg; en härlig väg hem.

Arkitekt: Ramboll Sverige AB.
Beställare: Helsingborgs Stad