Hallsbergs rangerbangård

Berörda bangårdar är Gävle, Borlänge, Hallsberg, Sävenäs, Helsingborg, Malmö och Trelleborg.

Säkra bangårdar

Säker bangård innebär att göra rangerbangårdar säkrare för dig som arbetar där. Inom Trafikverket finns det sju bangårdar som har förhöjd säkerhetsnivå. Det innebär att vi har nödlägesplaner, ordnings och skyddsregler och särskilda rutiner för tillträde.

Nödlägesplaner

Finns att ladda ner längre ned på den här sidan.

Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på de sju bangårdarna med förhöjd säkerhetsnivå.
Ordnings- och skyddsregler

Utrymningslarm

På Trafikverkets sju bangårdar med förhöjd säkerhetsnivå finns ett utrymningslarm. Det används vid en olycka med farligt gods på järnvägen, för att varna de som arbetar eller vistas på bangården. Läs mer om utrymningslarmet

Behörighetsansökningar

För att få tillträde till en bangård med förhöjd säkerhetsnivå behöver varje företag ansöka om egen behörighet för sin personal och underleverantörer. Du fyller då i ett tillträdesavtal och en behörighetslista för varje enskild bangård, blanketter finns längre ner på den här sidan. Med behörighetsansökan ska giltigt intyg eller diplom ifrån den interaktiva utbildningen från Trafikverksskolan för personen i fråga bifogas i ansökan. Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar beroende på arbetsbelastning.

  • Gäller det behörighetsansökning för järnvägsföretag och deras underleverantörer skickar du ifyllda blanketter till Support Järnväg:
    support.jarnvag@trafikverket.se.
  • Övriga företag skickar ifyllda blanketter till följande adress:
    tilltradesakrabangardar@trafikverket.se.
  • Företag som har behov av tillträde till flera bangårdar kan göra en nationell behörighetsansökan till Support Järnväg på tel: 010-123 20 20.

Observera att företaget behöver ha ett avtal med Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare för att få göra behörighetsansökningar. Exempel på avtal är trafikeringsavtal, entreprenadkontrakt och hyresavtal.

Här beställer du ID06 2.0-kort.

Det är Mifare Classic numret som Trafikverket efterfrågar i behörighetslistan. Numret för Mifare får du på följande sätt:

  • ID06-leverantörer ska leverera Mifare-numret vid nybeställning och för redan levererade kort.
  • Vid behov kan respektive företag själva läsa ut Mifare-numret med egen bordsläsare modell Vanderbilt ER10-MF.
  • Företag med ett fåtal ID06-kort kan vid mån av tid få hjälp av Trafikverkets kontaktpersoner för säkra bangårdar att läsa ut Mifare-numret. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakta oss”, längst upp på sidan.


Interaktiv utbildning

Personal som ska vistas inom bangårdens inhägnade område ska genomföra den interaktiva utbildningen ”Nödlägeshantering vid rangerbangård – grund ” innan de får tillträde. Utbildningen är gemensam för alla Trafikverkets rangerbangårdar med förhöjd säkerhet. Kontakta Trafikverksskolan för inloggningsuppgifter till utbildningen. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss, längst upp på sidan.