Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dokument för E4 Förbifart Stockholm och Väg 261 Ekerövägen

Här kan du ladda hem eller skriva ut dokument för E4 Förbifart Stockholm och Väg 261 Ekerövägen.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Dokument för E4 Förbifart Stockholm

Domslut i Mål nr M3110-21

Tillstånd till ökad grundvattenbortledning och infiltration inom utökat påverkansområde längs två delsträckor av E4 Förbifart Stockholm (pdf, 1,4 MB)

Underlag från Huvudförhandling M 3110-21 Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Ökad grundvattenbortledning och infiltration inom utökat påverkansområde längs två delsträckor av E4 Förbifart Stockholm

Presentation från Huvudförhandling (pdf, 20,2 MB)

Presentation åhörarkopior (pdf, 5,8 MB)

Yttrande gällande ansökan om tillstånd för ökad grundvattenbortledning och infiltration inom utökat påverkansområde - januari 2022

Yttrande 220119_Mål: M 3110-21 (pdf-fil, 0,9 MB)

Bilaga 1_VA i tunneln (pdf-fil, 1,9 MB)

Yttrande gällande ansökan om tillstånd för ökad grundvattenbortledning och infiltration inom utökat påverkansområde - oktober 2021

Yttrande 211029_M3110-21 (pdf-fil, 1,7 MB)

Bilaga 1 _Skade- och kostnadsbedömningar_M 3110-21_justerad (pdf-fil, 0,5 MB)

Bilaga 2 Fastighet och aktbilaga_(pdf-fil, 0,1 MB)

Bilaga 3 Horisontella flöden vid infiltration_(pdf-fil, 0,2 MB)

Bilaga 4 Infiltration_(pdf-fil, 0,4 MB)

Bilaga 5 Preliminära resultat av kontroller av naturvärden Grimsta_(pdf-fil, 0,8 MB)

 

Ansökan om tillstånd för ökad grundvattenbortledning och infiltration inom utökat påverkansområde

Ansökan_2021-04-23 TRV2019/127567 (pdf-fil, 0,64 MB)

Bilaga 1 - Fullmakt

Fullmakt Trv 2019/127567

Bilaga 2 - Karta över påverkansområde 

Karta över påverkansområdet Bilaga 2 (pdf-fil, 5,2 MB)

Bilaga 3 - Teknisk beskrivning vattenverksamhet

Teknisk beskrivning Vattenverksamhet (pdf-fil, 1,7 MB)

TB- Bilaga 1 Fixpunkt

TB- Bilaga 2 Anläggningsdelar

TB- Bilaga 3 PM Injekteringstekniska åtgärder (pdf-fil, 5,2 MB)

TB- Bilaga 4 PM Inläckageberäkningar (pdf-fil, 2,9 MB)

TB- Bilaga 5 Infiltrationsanläggningar (pdf-fil, 0,4 MB)

TB- Bilaga 6 PM Betonlining (pdf-fil, 0,3 MB)

Bilaga 4 - Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 5,3 MB)

MKB Bilaga 1 Samrådsredogörelse från undersökningssamrådet inklusive bilagor 

MKB Bilaga 2 Beslut om betydande miljöpåverkan 

MKB Bilaga 3 Samrådsredogörelse avgränsningssamråd inkl bilagor (pdf-fil, 6,6 MB)

MKB Bilaga 4 Redovisning av sakkunskap

Bilaga 5 - Sakägarförteckning redovisas inte på grund av GDPR

 

Dokument 2020

Minnesanteckningar från informationsmöte 1 december 2020 (pdf-fil, 0,47 MB)

Handlingar för avgränsningssamråd 16 novmeber - 7 december 2020, (pdf-fil, 2,8 MB).

Beslut från Länsstyrelsen - Beslut i fråga om miljöpåverkan från utökad infiltration och höjda riktvärden för inläckage för E4 Förbifart Stockholm, Stockholms kommun (pdf-fil, 2 MB).

E4 Förbifart Stockholm Vattenverksamhet - Samrådsredogörelse 2020-02-19, (pdf-fil, 2,02 MB)

Samrådshandlingar 9 december 2019 - 8 januari 2020, (pdf-fil , 2,02 MB).

Yttranden från privatpersoner publiceras ej på trafikverket.se med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen). Kontakta Förbifart Stockholm om du vill ta del av inkomna yttranden.

Förstudie, december 2001

Förstudie/förslagshandling, del 1 (pdf-fil, 5,8 MB

Förstudie/förslagshandling, del 2 (pdf-fil, 7,7 MB)

Vägverkets ställningstagande och utlåtande om vägutredningen, oktober 2006

Ställningstagande till vägutredningen (pdf-fil, 681 kB)
Utlåtande över utställning av vägutredningen (pdf-fil, 173 kB)
Bilaga 1: Kommenterade yttranden (pdf-fil, 374 kB)
Bilaga 2: Samhällsekonomiska kalkyler för Nord-sydliga förbindelser (pdf-fil, 1,9 MB)
Bilaga 3: Masstransporter från Lovön. Jämförande miljöbedömning av transportalternativ (pdf-fil, 914 kB)
Bilaga 4: Lovöns sentida kulturhistoriska utveckling (pdf-fil, 480 kB)
Bilaga 5: Tillämpning av lokaliseringseringsprövningen i Miljöbalken (pdf-fil, 60 kB)
Bilaga 6: Ekerö kommuns transportförsörjning (pdf-fil, 45 kB)

Bilaga 7: Utställelsehandling (jpeg-fil, 4,5 MB)
Bilaga 8: Emissioner av koldioxid. Jämförande analys av olika beräkningar (pdf-fil, 128 kB)

Vägutredning för Nordsydliga förbindelser i Stockholmsområdet, juni 2005

Del 1, Sammanfattning och bakgrund (pdf-fil, 1,1 MB)
Del 2, Alternativ enligt fyrstegsprincipen och utvärdering (pdf-fil, 153 kB)
Del 3, Förutsättningar (pdf-fil, 5,9 MB)
Del 4, Kombinationsalternativet och dess konsekvenser (pdf-fil, 2,3 MB)
Del 5, Alternativa vägförslag (pdf-fil, 6,1 MB)
Del 6, Konsekvenser av vägförslagen (pdf-fil, 11,4 MB)
Del 7, Utvärdering, underlagsrapport och bilaga (pdf-fil, 2,1 MB)

Vägutredningens Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), juni 2005

Kapitel 1-5 (pdf-fil, 1,4 MB)
Kapitel 6 (pdf-fil, 3,5 MB)
Kapitel 7 (pdf-fil, 1,8 MB)
Kapitel 8-13 (pdf-fil, 1,7 MB)
Bilagor (pdf-fil, 912 kB)
Sammanställning av inkomna synpunkter på vägutredningen (pdf-fil, 608 kB)

Underlag till vägutredningen, 2003-2005

Sammanställning av utställninghandling Nordsydliga förbindelser i Stockholmsområdet
More efficient north-south communications in greater Stockholm (Trafikverkets publikationsdatabas)
Informationsfolder: Vad händer när en trafikled byggs (webbutiken)
Nordsydliga förbindelser i Stockholms-området - kollektivscenarier för 2015 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Underlag för ställningstagande om fortsatt utredningsarbete av Ålstensleden alternativt Diagonal Ulvsunda (pdf-fil, 1,5 MB)

Vägavgifters påverkan på Nordsydliga förbindelser, Förbifart Stockholm (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ställningstagande till fortsatt arbete med utgångspunkt från förstudien för effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet (pdf-fil, 54 kB)
Samråd Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet informationsbroschyr, oktober 2002 (pdf-fil, 2,8 MB)

Länsstyrelsens yttranden och beslut

Länsstyrelsens yttrande över Effektivare nord-sydliga förbindelser, januari 2006 (pdf-fil, 462 kB)
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, mars 2002 (pdf-fil, 42 kB)

Natura 2000

Miljökonsekvensbeskrivning Edeby ekhage, reviderad februari 2009 (pdf-fil, 1,6 MB)
Samråd Natura 2000 Edeby ekhage, minnesanteckningar öppet hus september 2008 (pdf-fil, 1 MB)
Samråd Natura 2000 Edeby ekhage, PM Hydrogeologi, juni 2008 (pdf-fil, 1 MB)

Lagakraftvunnen arbetsplan maj 2014

2014-05-15 beslutade regeringen att avslå samtliga överklaganden avseende Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg E4 Förbifart Stockholm.

Läs regeringens beslut här (pdf-fil, 3 MB)

Fastställelsebeslut 2013

Enheten för planprövning vid Trafikverket i Borlänge har fastställt arbetsplanen för projektet Förbifart Stockholm.

Läs hela beslutet här (pdf-fil, 2 MB)

Kompletteringar angående arbetsplan 2013

Här nedan kan du ladda ner dokument som innehåller frågor från Trafikverkets Planprövning och svaren från väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Stockholm.

Remiss Trafikverket 2013-05-28 (pdf-fil, 629 kB)
Remissvar Region Stockholm 2013-06-26, del 1 (pdf-fil, 193 kB)
Remissvar Region Stockholm 2013-06-26, del 2 (pdf-fil, 1 MB)
Remiss Trafikverket 2013-04-04 (pdf-fil, 671 kB)
Remissvar Region Stockholm 2013-05-20 (pdf-fil, 178 kB)
Rapport remissvar 2013-05-20
Bilagor 1-6 till remissvar (pdf-fil, 8 MB)

Utställelse av arbetsplanen, maj-augusti 2011

Under och efter utställelseperioden 30 maj till och med 12 augusti 2011 hittar du de flesta utställelsehandlingar för Förbifart Stockholm på en egen dokumentsida här på webbplatsen. 

Klicka här för att komma till utsällelsehandlingarna för 2011 

Samråd 2009

Samråden om Förbifart Stockholms arbetsplan avslutades 10 december 2009. Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte protokollen här på webbplatsen men de kan beställas genom att du kontaktar oss. 

Under perioden 30 maj till 12 augusti 2011 ställdes Trafikverkets förslag till arbetsplan för E4 Förbifart Stockholm ut bland annat på Trafikverkets webbplats samt kommunhus och bibliotek. Tillsammans med arbetsplanen fanns även tillhörande handlingar så som miljö miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samrådsredogörelse.

Cirka 300 skrivelser kom in till Trafikverket i anslutning till utställelsen. Många synpunkter handlade om vägens dragning, miljökonsekvenser och om störningar under byggtiden. Synpunkterna medförde vissa revideringar av arbetsplanen, dessa ändringar kan du hitta här på webbplatsen. De reviderade dokumenten finns intill originaldokumententet i strukturen på den länkade sidan här under.

Utställelsehandlingar E4 Förbifart Stockholm

Meddelande för domar från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

December 2021

Mål nr M1939-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Hogsta 4:1 i Ekerö kommun, slutliga villkor avseende buller från hamnverksamhet. (0,4 MB)

Filnamn: Dom Norra Lovö Nacka TR M1939-16, 2021-12-22.pdf

Mål nr M1942-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Lovö Edeby 4:1 i Ekerö kommun, slutliga villkor avseende buller från hamnverksamhet. (0,4 MB)

Filnamn: Dom Malmviken Nacka TR 1942, 2021-12-22.pdf

Redovisning av utredningar enligt dom från Svea Hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen

Juni 2021

Mål nr M1939-16
Trafikverkets utredning avseende buller vid tillfällig hamn vid Norra Lovö för byggande av E4 Förbifart Stockholm, jämte förslag till slutliga villkor från hamnverksamheten.

Missivbrev till MMD, Norra Lovö (pdf-fil, 0,3 MB)

Prövotidsrapport, Norra Lovö (pdf-fil, 3,3 MB)

Bilaga 1 Ljudkällor, Norra Lovö (pdf-fil, 0,8 MB)

Bilaga 2 Resultat lastning av bergmassor, Norra Lovö (pdf-fil, 1,4 MB)

Mål nr M1942-16
Trafikverkets utredning avseende buller vid tillfällig hamn vid Malmviken för byggande av E4 Förbifart Stockholm, jämte förslag till slutliga villkor från hamnverksamheten.

Missivbrev till MMD, Malmviken(pdf-fil, 313 kB)

Prövotidsrapport, Malmviken (pdf-fil, 3,0 MB)

Bilaga 1 Ljudkällor, Malmviken(pdf-fil 1,1 MB)

Bilaga 2 Resultat lastning av bergmassor, Malmviken (pdf-fil, 1 MB)

Meddelande för domar från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Februari 2021

Mål nr M1939-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Hogsta 4;1, fråga om förlängd prövotid avseende slutliga villkor för buller. (pdf-fil 352 kB)

Mål nr M1942-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Lovö Edeby 4, fråga om förlängd prövotid avseende slutliga villkor för buller (pdf-fil 424 kB)

September 2019

Mål nr M1939-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Hogsta 4;1, fråga om förlängd prövotid avseende slutliga villkor för buller. (pdf-fil 3,4 MB)

Mål nr M1942-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Lovö Edeby 4, fråga om förlängd prövotid avseende slutliga villkor för buller (pdf-fil 662 kB)

Februari 2019

Mål nr M1939-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Hogsta 4;1, fråga om förlängd prövotid avseende slutliga villkor för buller. (pdf-fil 1,5MB)

Mål nr M1942-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Lovö Edeby 4, fråga om förlängd prövotid avseende slutliga villkor för buller (pdf-fil 1,7 MB)

Mål nr M1943-16
Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Sätra 2:1 och Båtvaggan 1, slutliga villkor avseende buller (pdf-fil 3,3 MB)

Redovisning av utredningar enligt dom från Svea Hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen

Juni 2018

Mål nr M1943-16
Trafikverkets utredningar avseende buller vid tillfällig hamn i Sätra varv för byggande av E4 Förbifart Stockholm, jämte förslag till slutliga villkor från hamnverksamheten.

Missivbrev till MMD, Sätra varv (pdf-fil, 0,3MB)

Prövotidsrapport, Sätra varv (pdf-fil, 1,8 MB)

Bilaga 1 Ljudeffekt stupar, Sätra varv (pdf-fil, 0,6 MB)

Bilaga 2 Resultatmätningar, Sätra varv (pdf-fil 1,8MB)

Meddelande för domar från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Februari 2018

Mål nr M 1996-16
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbaken till åtgärder vid uppförande av en ny Tappströmsbro samt utrivning av den befintliga Tappströmsbron (pdf-fil 2,48 MB)

Mål nr M 3346-11
Kompensationsåtgärder Igelbäcken och Sätraån (pdf-fil, 378 kB)

Mål nr M 3259-17
Tillstånd till vattenverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm vid Vålberga i Järfälla kommun. Utökat område till dom i mål M 3346-11. (pdf-fil, 278kB)

September 2017

Mål nr M 1939-16
Tíllstånd till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Hogsta 4:1, nu fråga om förlängd prövotid (pdf-fil 216 kB)

Mål nr M1942-16
Mål till vattenverksamhet på fastigheten Ekerö Lovö Edeby 4:1, nu fråga om förlängd prövotid (pdf-fil 216 kB)

Biliaga 1, PM- Prövotidsförfarande hamnar - tider Sätra varv, Malmviken, Norra Lovö (pdf-fil 448 kB)

Tilläggsansökan till Trafikverkets tillstånd för vatten verksamhet

Juni 2017

Tillägg till meddelat tillstånd enligt mark-och miljödomstolens deldom i mål nr 3346-11. Ansökan avser ett utökat påverkansområde.

Trafikverkets tilläggsansökan för vattenverksamhet i Vålberga (pdf-fil, 4,6 MB) 
Bilaga 1, Miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 3,2 MB)
Bilaga 2, Villkors- och Påverkansområde enligt mark- och
miljödomstolens dom 2014-12-17 i mål 3346-11 (pdf-fil, 6,3 MB)

Bilaga 3, PM hydrologi (pdf-fil, 5 MB)
Bilaga 4, Utökat påverkansområde (pdf-fil, 2,7,MB)
Bilaga 5, Fastigheter, sakägarförteckning. Dokumentet publiceras
inte på webbplatsen med hänvisning till PUL, Personuppgiftslagen.
Bilaga 6, Teknisk beskrivning (pdf-fil, 681 kB)
Bilaga 7, Samrådsredogörelse (pdf-fil, 3,8 MB)
Bilaga 8, Länsstyrelsens beslut (pdf-fil, 119 kB)

Redovisning av utredningar enligt dom från Svea Hovrätt, Mark- och
Miljööverdomstolen

2017-02-24

Trafikverkets redovisning av utredningar av möjligheten att återmeandra Igelbäcken samt öka vattenflödet i Sätraån och Skärholmsbäcken. Utredningarna är framtagna enligt domar från Svea Hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen 2015-12-04. Se dokument nedan.

Missivbrev till MMD Igelbäcken ch Sätraån (pdf-fil, 4,3 MB)
Bilaga 1 Återmeandring av Igelbäcken (pdf-fil, 2,3 MB)
Bilaga 2 Ökat flöde i Sätraån (pdf-fil, 5,2 MB)

Meddelade domar från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

2015-12-04

Överklagat avgörande i målet för:

Tillstånd till grundvattenbortledning (pdf-fil, 3 mb)
Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på norra Lovö (pdf-fil, 683 kB)
Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet i Malmviken (pdf-fil, 828 kB)
Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på Sätra varv (pdf-fil, 705 kB)

Fastställda planer enligt regeringens tillåtlighetsbeslut

Den 3 september 2009 beslutade regeringen om tillåtlighet för Förbifart Stockholm enligt 17 kap. miljöbalken. Tillåtligheten förenas med en rad villkor. De planer som blir fastställda i Trafikverket och som redovisar de åtgärder och den arbetsmetodik som vidtas för att uppfylla regeringens villkor publiceras här.

2015-12-21

Plan för masshantering (pdf-fil, 1,63 MB)

Planen redovisar mängden jord- och bergmassor som ska hanteras i projektet, vart och hur transporterna av massorna ska ske.

2015-10-16

Plan för att minimera den negativa påverkan på boendemiljöer (pdf- fil, 718 kB)

Planen visar hur de berörda och omgivande boendemiljöerna särskilt bör uppmärksammas under byggskedet för att minimera risken för störningar.

Plan för att minimera den negativa påverkan på natur- kultur- och boendemiljöer (pdf- fil, 932 kB)

Planen redovisar de förhållanden i berörda och omgivande naturmiljöer, kulturmiljöer och boendemiljöer som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar. Planen innehåller också de åtgärder som ska vidtas för att motverka skadlig påverkan och störningar.

2015-06-17

Plan för energieffektivisering och luftkvalitet (pdf- fil, 680 kB)

Planen redovisar de åtgärder som ska vidtas för att energiförbrukning i samband med byggande, drift och underhåll av väganordningarna så långt möjligt begränsas. Planen innehåller även de åtgärder som ska vidtas för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte ska överskridas och så att luftföroreningar i tunnlarna begränsas.

Trafikverkets kompletterade yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

Mål nr M 11831-14, M 11834-14, M 11835-14

2015-07-03

Angående tillstånd till hamnverksamhet, mm, vid Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv, (pdf-fil, 540 kB)

2015-06-22

Angående tillstånd till hamnverksamhet, mm, vid Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv, (pdf-fil, 2,7 MB)
Bilaga 1, PM, Bemötande GBH Miljörätt 20150504 Buller från hamnverksamhet Malmviken, Norra Lovö och Sätra varv, (pdf-fil, 750 kB)

2015-04-23

Angående tillstånd till hamnverksamhet, mm, vid Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv, (pdf-fil, 372 kB)

2015-02-24

Trafikverkets överklagande avseende villkor för buller från hamnverksamhet för byggande av Förbifart Stockholm (Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv)(pdf-fil, 2 MB)
Bilaga 1, Buller från hamnverksamhet 150217 (pdf-fil, 636 kB)
Bilaga 2, Konsekvenser av bullervillkor för tunnelproduktion vid Norra Lovö, Malmviken, Sätra varv, 150224 (pdf-fil, 1 MB)

Trafikverkets överklagande till Mark- och miljööverdomstolen

2014-12-22

Mål 3346-11
Trafikverkets överklagande i mål 3346-11 (916 kB)

Mål nr M 11831-14, M 11834-14, M 11835-14
Överklagande Trafikverket 141222 bullervillkor under drifttiden, hamnar (454 kB)

Meddelade domar från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

2014-12-17

Mål nr M 3346-11,
Tillstånd till grundvattenbortledning för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm m.m. (pdf-fil 6 MB)

Mål nr M 3342-11,
Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på norra Lovö (pdf-fil 655 kB)

Mål nr M 3343-11,
Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet vid Malmviken (pdf-fil 650 kB)

Mål nr M 3345-11,
Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet i Sätra (pdf-fil 684 kB)

Mål nr M 1206-12,
Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken avseende Edeby Ekhage (pdf-fil 400 kB)

Trafikverkets inlagor och kompletterade yttrande till Mark- och miljödomstolen

Augusti – oktober 2014 

2014-10-13

Hamnanläggningar och sjötransporter

Observera att kontrollprogrammet inte är det slutgiltiga dokumentet. Bilagan är ett samrådsexemplar som tas fram i samråd med Länsstyrelsen och kommer att revideras.

Bilaga 3, Kontrollprogram under byggtiden, (pdf-fil, 439kB)

Reviderade ritningar över hamnarna på norra Lovö och i Malmviken:
Ritning, norra Lovö hamn, (pdf-fil, 67 kB)
Ritning, Malmviken hamn, (pdf-fil, 57 kB)

Grundvattenbortledning m.m.
Trafikverkets yttrande i mål M 3346-11, avseende Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar i byggskedet.

Inlaga, (pdf-fil, 360 kB)

Bilagor
Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar under byggtiden, (pdf-fil, 2 MB)
Utförda ändringar i definitioner, (pdf-fil, 233 kB)


2014-09-19
Tillfälliga hamnar
Komplettering angående avfallsfrågan i hamnmålen, (pdf-fil, 1 MB)

2014-09-02
Tillfälliga hamnar
Komplettering med anledning av marinarkeologisk förundersökning m m, (pdf-fil, 129 kB)

Arkeologisk förundersökning, Sätra, Malmviken och norra Lovö, (pdf-fil, 1,7 MB)


2014-08-28
Grundvattenbortledning m.m.

Trafikverkets yttrande i mål M 3346-11 och 1206-12, (pdf-fil, 215 kB)
Yttrande över inlaga från Föreningen Rädda Lovö 2014-08-10, (pdf-fil, 1,3 MB)

Trafikverkets redovisning av vad lining av tunnlarna i Gillsätraområdet skulle innebära, (pdf-fil, 1,9 MB)

Utkast till kontrollprogram med några av de bilagor som kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten:

Kontrollprogram under byggtiden, (pdf-fil, 878 kB)

Bilaga 1 Luftburet ljud, stomljud och komfortvibrationer, (pdf-fil, 539 kB)
Bilaga 2 Ytvattendrag, (pdf-fil, 822 kB)
Bilaga 6 Grundvatten och sättningar, (pdf-fil, 822 kB)
Bilaga 8 Kommunikation och tredje man, (pdf-fil, 428 kB)

2014-08-22
Tillfälliga hamnar
Trafikverkets kompletterande yttrande avseende sammanfattning av tillåtlighet, m.m, i mål nr M 3342-11, M 3343-11 och 3345-11
Trafikverkets kompletterande yttrande avseende sammanfattning av tillåtlighet, (pdf- fil, 4MB)
 

Trafikverkets kompletterade yttrande till Mark- och miljödomstolen med bilagor, juni 2014

Grundvattenbortledning

Trafikverkets yttrande avseende mark- och miljödomstolens underättelse 2014-05-09, här avseende mål nr M3346-11 och 1206-12.

Trafikverkets yttrande avseende mark- och miljödomstolens underättelse (pdf-fil, 8 MB)

Bilagor

Bilaga 1, Sammanställning av yrkanden och villkor till inlaga (pdf-fil, 349 kB)
Bilaga 2, Komplettering till tekniskt underlag (pdf-fil, 570 kB)
Bilaga 3, Regeringens beslut (pdf-fil, 3 MB)
Bilaga 4, Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar (pd-fil, 3 MB)
Bilaga 5, Kartbilaga (pdf-fil, 4 MB)
Bilaga 6, PM åtgärder inom berörda reservat (pdf-fil, 19 MB)
Bilaga 7, MKB Hansta Natura 2000 (pdf-fil, 4 MB)
Bilaga 8, Villkorsområden (pdf-fil, 10 MB)
Bilaga 9, Redovisning av nya sakägare. Dokumentet publiceras inte på webbplatsen med hänvisning till PUL, Personuppgiftslagen.

Tillfälliga hamnar

Trafikverkets yttrande avseende mark- och miljödomstolens underättelse 2014-05-09 mm, här avseende mål nr M 3342-11. M3343-11 och 3345-11

Trafikverkets yttrande avseende mark- och miljödomstolens underättelse, tillfälliga hamnar (pdf-fil, 10MB)

Trafikverkets kompletterade yttrande till Mark- och miljödomstolen med bilagor, mars 2013

Grundvattenbortledning

Trafikverkets yttrande över Mark- och miljödomstolens protokoll 2012-11-20 om tillstånd till grundvattenbortledning och annan verksamhet för byggande och drift av väg E4 Förbifart Stockholm, mål nr M 3342-11, 3343-11, 3345-11, 3346-11 och 1206-12.

Trafikverkets yttrande om tillstånd till grundvattenbortledning och annan verksamhet för byggande och drift av Förbifart Stockholm, (pdf-fil 1,5 MB)

Bilagor:

Bilaga 1, Hydrogeologiska översiktskartor, (pdf-fil, 12,5 MB)
Bilaga 2, Samrådsunderlag Natura 2000-område Hansta, (pdf-fil, 4,2 MB)
Bilaga 3, Åtgärder inom berörda reservat, (pdf-fil, 10 MB)

Bilaga 4, Dispensansökan artskyddsförordningen, (pdf-fil, 4,8 MB)

Bilaga 5, PM angående konsekvenser av förseningar, (pdf-fil, 229 kB)

Bilaga 6, Grundvattenberoende objekt, sidan 1-5, (pdf-fil, 6,6 MB)
Bilaga 6, Grundvattenberoende objekt, sidan 6-11, (pdf-fil, 10,3 MB)
Bilaga 7, Tekniskt underlag avseende ändrat utförande, (pdf-fil, 328 kB)

Bilaga 8, Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar, (pdf-fil, 3,1 MB)
Bilaga 9, Karta över sättningsrisk, (pdf-fil, 5,8 MB)
Bilaga 10, Begränsningsvärden för inläckage, (pdf-fil, 181 kB)

Bilaga 11, Vattenförsörjning på Kungshatt och Lovö, (pdf-fil, 1 MB)
Bilaga 12, Arbete utanför ordinarie arbetstid, (pdf-fil, 149 kB)

Bilaga 13, Vibrationer och stöt - Riktvärde, (pdf-fil, 229 kB)
Bilaga 14, Omläggning av vattendrag vid Akalla trafikplats, (pdf-fil, 1,2 MB)
Bilaga 15, Kartredovisning av anläggningsdelar, (pdf-fil, 1,9 MB)

Bilaga 16, Fastighetsägare som begär att domstolen tar ställning avseende deras sakägarställning. Dokumentet publiceras inte på webbplatsen med hänvisning till PUL, Personuppgiftslagen.

Bilaga 17, Tillkommande sakägare. Dokumentet publiceras inte på webbplatsen med hänvisning till PUL, Personuppgiftslagen.

Tillfälliga hamnar

Trafikverkets yttrande över Mark- och miljödomstolens protokoll 2012-10-30 om tillstånd att anlägga och driva tre tillfälliga hamnar vid Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv m.m i Ekerö och Stockholms kommuner (Förbifart Stockholm), mål nr M 3342-11, 3343-11, 3345-11, 3346-11 och 1206-12.

Tillstånd att anlägga och driva tillfälliga hamnar vid Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv mm i Ekerö och Stockholms kommuner (Förbifart Stockholm), (pdf-fil 673 kB)

Bilagor:

Bilaga 1, PM Bullerskyddsåtgärder med bullerkartor, (pdf-fil 2,5 MB)
Bilaga 2, PM Krossverksamhet på södra Lovö, (pdf-fil 660 kB)
Bilaga 3, PM angående konsekvenser av förseningar, (pdf-fil 314 kB)
Bilaga 4, PM Stendamm - påverkan på växter och djur, (pdf-fil 119 kB)
Bilaga 5, Åtgärder inom berörda reservat, (pdf-fil 10 MB)
Bilaga 6, Utdrag ur ansökan arbetsplan, (pdf-fil 406 kB)
Ritningarna till bilagan hittar du under Utställelse av arbetsplan 

Bilaga 7, PM Sammanställning lokalisering av hamnar, (pdf-fil 6 MB)

Bilaga 8, Tillkommande sakägare. Komplettering till sakägarförteckning. Dokumentet publiceras inte på webbplatsen med hänvisning till PUL, Personuppgiftslagen.

 


Samråd angående projekt E4 Förbifart Stockholm och Natura 2000-området Hansta, Stockholms stad

Under perioden 11 februari –11 mars 2013 genomförde Trafikverket Natura 2000-samråd i projekt Förbifart Stockholm.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till tillståndsansökan Hansta Natura 2000-område (pdf-fil, 1 MB)


Trafikverkets yttrande till Mark- och miljödomstolen med bilagor, december 2011- september 2012

Grundvattenbortledning yttrande 2012-06-14 (pdf-fil, 1 MB)
Grundvattenbortledning bilagor 1-2 samt 4-6, 2012-06-14 (pdf-fil, 5 MB)
Grundvattenbortledning bilaga 7, 2012-06-14 (pdf-fil, 14 MB)
Grundvattenbortledning bilagor 8-9, 2012-06-14 (pdf-fil, 876 kB)

Sätra yttrande 2012-05-31 (pdf-fil, 381 kB)
Sätra bilagor 1-7, 2012-05-31 (pdf-fil, 6 MB)

Malmviken yttrande 2012-05-31 (pdf-fil, 427 kB)
Malmviken bilagor 1-7, 2012-05-31 (pdf-fil, 16 MB)

Norra Lovö yttrande 2012-05-31 (pdf-fil, 502 MB)
Norra Lovö bilagor 1-8, 2012-05-10 (pdf-fil, 7 MB)

Grundvattenbortledning yttrande 2011-10-11 (pdf-fil, 417 kB)
Sätra yttrande 2011-10-12 (pdf-fil,1 MB)
Malmviken yttrande 2011-10-12 (pdf-fil 1 MB)
Norra Lovö yttrande 2011-10-12 (pdf-fil, 1 MB)


Natura 2000, Edeby ekhage, reviderade handlingar 2012 

Trafikverkets ansöker om prövning enligt miljöbalken för den påverkan som projekt Förbifart Stockholm med tillhörande anläggningar och verksamheter kan få på Natura 2000-området Edeby ekhage.

Ansökan (pdf-fil, 2,5 MB)

Bilaga 0, ritningar, del 1 (pdf-fil, 6,5 MB)
Bilaga 0, ritningar, del 2 (pdf-fil, 6,5 MB)

Bilaga 1, Samrådsredogörelse (pdf-fil, 121 kB)

Bilaga 2, Miljökonsekvensbeskrivning, MKB (pdf-fil, 5,2 MB)

Bilagor till bilaga 2 MKB
Bilaga 1 till Miljökonsekvensbeskrivningen (pdf-fil, 316 kB)
Bilaga 2 till Miljökonsekvensbeskrivningen (pdf-fil, 3,6 MB)


Ansökningar till mark- och miljödomstol, juni 2011

Många av våra dokument är stora, tunga filer och lämpar sig inte att publicera på webbplatsen, önskar du hela tillståndsansökan med alla bilagor och ritningar kan du beställa en CD från oss, se fliken Kontaktuppgifter.

Ansökningar

Ansökan om grundvattenbortledning (pdf-fil, 830 kB)
Ansökan om byggande och drift av tillfällig hamn, Sätra varv (pdf-fil, 930 kB)
Ansökan om byggande och drift av tillfällig hamn, Malmviken (pdf-fil, 650 kB
Ansökan om byggande och drift av tillfällig hamn, Norra Lovön (pdf-fil, 760 kB)

 

Bilagor, ansökningar till mark- och miljödomstol

Grundvattenbortledning

PM Hydrogeologi, (pdf-fil, 5 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Vattenverksamhet

MKB Vattenverksamhet, sida 1-38 (pdf-fil, 8 MB)
MKB Vattenverksamhet, sida 39-55 (pdf-fil, 662 kB)
MKB Vattenverksamhet, sida 56-74 (pdf-fil, 3 MB)
MKB Vattenverksamhet, sida 75-98 (pdf-fil, 5 MB)
MKB Vattenverksamhet, sida 99-116 (pdf-fil, 3 MB)
MKB Vattenverksamhet, sida 117-145 (pdf-fil, 6 MB)

Tillfällig hamn Sätra 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tillfällig hamn Sätra (pdf-fil, 6 MB)

Bilagor till MKB för tillfällig hamn Sätra

Arkeologisk förstudie (pdf-fil, 2 MB)
Riskanalys Fartygstransporter (pdf-fil, 2 MB)
Ritningar över hamnområde (pdf-fil, 450 kB)
Sedimentundersökning (pdf-fil, 7 MB)
Kompletterande sedimentundersökning (pdf-fil, 740 kB)
Bilaga 4 till beskrivning, Lokalisering av tillfälliga hamnar (pdf-fil, 2 MB)

Övriga bilagor för tillfällig hamn Sätra

Teknisk beskrivning för vattenverksamhet (pdf-fil, 5 MB)
Översiktsplan (pdf-fil, 450 kB)
Stenlastningskaj (pdf-fil, 196 kB)
Stenlastningskaj (pdf-fil, 160 kB)
Rororamp (pdf-fil, 195 kB)
Dykdalber och broar (pdf-fil, 146 kB) 

Tillfällig hamn Malmviken 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tillfällig hamn Malmviken (pdf-fil, 4 MB)

Bilagor till MKB för tillfällig hamn Malmviken

Arkeologisk förstudie (pdf-fil, 2 MB)
Riskanalys Fartygstransporter (pdf-fil, 2 MB)
Fartygspåverkan (pdf-fil, 292 kB)
Strömningsberäkningar (pdf-fil, 3 MB)
Ritningar över hamnområde (pdf-fil, 264 kB)
Sedimentundersökning (pdf-fil, 7 MB)
Bilaga 4 till beskrivning, Lokalisering av tillfälliga hamnar (pdf-fil, 2 MB) 

Övriga bilagor för tillfällig hamn Malmviken

Teknisk beskrivning för vattenverksamhet (pdf-fil, 5 MB)
Översiktsplan (pdf-fil, 329 kB)
Hamnplan (pdf-fil, 130 kB)
Stenlastningskaj (pdf-fil, 190 kB)
Stenlastningskaj (pdf-fil, 161 kB)
Pontonalternativ (pdf-fil, 312 kB)
Stenlastningskaj med pontonalternativ (pdf-fil, 176 kB)
Stenlastningskaj med pontonalternativ (pdf-fil, 168 kB)
Dykdalber och broar (pdf-fil, 144 kB)

Tillfällig hamn Norra Lovö 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tillfällig hamn Norra Lovö (pdf-fil, 5 MB)

Bilagor till MKB för tillfällig hamn Norra Lovö 

Arkeologisk förstudie (pdf-fil, 2 MB)
Riskanalys Fartygstransporter (pdf-fil, 2 MB)
Ritningar över hamnområde (pdf-fil, 374 kB)
Sedimentundersökning (pdf-fil, 7 MB)
Bilaga 4 till beskrivning, Lokalisering av tillfälliga hamnar (pdf-fil, 2 MB) 

Övriga bilagor för tillfällig hamn Norra Lovö

Teknisk beskrivning för vattenverksamhet (pdf-fil, 5 MB)
Hamnplan (pdf-fil, 140 kB)
Översiktsplan (pdf-fil, 400 kB)
Stenlastningskaj (pdf-fil, 185 kB)
Stenlastningskaj (pdf-fil, 147 kB)
Pontonalternativ (pdf-fil, 379 kB)
Stenlastningskaj med pontonalternativ (pdf-fil, 172 kB)
Stenlastningskaj med pontonalternativ (pdf-fil, 155 kB)
Rororamp (pdf-fil, 182 kB)
Dykdalber och broar (pdf-fil, 144 kB) 

Bilaga till MKB, Bullerutredningar

Bullerutredningar Tillfälliga hamnar (pdf-fil, 15 MB)

Sammanställning av fastigheter berörda av ljudnivåer över 45dBA från planerad hamnverksamhet Förbifart Stockholm, Sätra varv (pdf-fil, 1 MB)

Sammanställning av fastigheter berörda av ljudnivåer över 45dBA från planerad hamnverksamhet Förbifart Stockholm, Malmviken (pdf-fil, 880 kB)

Sammanställning av fastigheter berörda av ljudnivåer över 45dBA från planerad hamnverksamhet Förbifart Stockholm, Norra Lovö (pdf-fil, 760 kB) 


Regeringens tillåtlighetsbeslut, september 2009

Regerings beslut om att ge Förbifart Stockholm tillåtlighet (pdf-fil, 2 MB)
Regerings promemoria om beslutet (pdf-fil, 626 kB)


Vägverkets komplettering till regeringens tillåtlighetsprövning, mars 2009

Missiv, Komplettering i tillåtlighetsärendet Förbifart Stockholm (pdf-fil, 5,4 MB)
Bilaga, sammanfattning och kommentarer, tillåtlighetsärendet (pdf-fil, 471 kB)

Trafikverket skickade i januari 2009 ut de kompletterande uppgifterna på remiss. Ett hundratal yttranden inkom från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Kontakta någon i projektet om du vill ta del av inkomna yttranden.

Fråga 01

PM Slutligt förordad vägkorridor (pdf-fil, 2 MB)
Bilaga 1, karta över slutligt förordad vägkorridor (pdf-fil, 11 MB)
Bilaga 2, karta över slutligt förordad vägkorridor med illustrerade yt- och tunnellägen (pdf-fil, 12 MB)
Bilaga 3, karta med beskrivning av skillnader över slutligt förordad vägkorridor och vägutredningens förordade korridor (pdf-fil, 11 MB)

Fråga 02

PM Motiven för att Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet har valts bort(pdf-fil, 2,2 MB)
Bilaga Transek, tillgänglighetseffekter av nord-sydliga förbindelser (pdf-fil, 997 kB)

Fråga 03

PM En redovisning av ett tunnelalternativ under Lambarfjärden (pdf-fil, 2,5 MB)
Miljökonsekvenser av bro eller tunnel Lambarfjärden (pdf-fil, 408 kB)
Bergtekniska förutsättningar i Lambarfjärden (pdf-fil, 1,2 MB)

Fråga 04

PM Trafikplats Lovö – anslutning till väg 261 (pdf-fil, 3,7 MB)
Planer (pdf-fil, 3,4 MB)
Bilder ur VR-modell, dag (pdf-fil, 1,7 MB)
Bilder ur VR-modell, natt (pdf-fil, 572 kB)

Film

Översiktskarta för filmsekvenser (jpeg-fil, 3,4 MB)
Film från Drottningholm mot Edeby (wmv-fil)
Film från Edeby mot Tillflykten (wmv-fil)
Film från Lidotunneln mot Tillflykten (wmv-fil)
Film från Tillflykten mot Edeby (wmv-fil)
Film Översikt (wmv-fil)

Fråga 05

PM, En beskrivning av Natura 2000 områden i eller i närheten av korridoren (pdf-fil, 940 kB)
Nedfall av kväve vid Hansta Natura 2000 (pdf-fil, 782 kB)
Ansökan Edeby ekhage (pdf-fil, 611 kB)

Fråga 06

PM En redovisning av rödlistade arter inom eller i närheten av förordad korridor (pdf-fil, 5,2 MB)

Fråga 07

PM Konsekvenserna för berörda natur- och kulturreservat (pdf-fil, 4,7 MB)
Sätraskogens reservatsbestämmelser, del 1 (pdf-fil, 3,7 MB)
Sätraskogens reservatsbestämmelser, del 2 (pdf-fil, 948 kB)
Grimstaskogens reservatsbestämmelser, del 1 (pdf-fil, 3,5 MB)
Grimstaskogens reservatsbestämmelser, del 2 (pdf-fil, 6 MB)

Grimstaskogens reservatsbestämmelser, del 3 (pdf-fil, 4,5 MB)
Grimstaskogens reservatsbestämmelser, del 4 (pdf-fil, 7,1 MB)
Igelbäckens reservatsbestämmelser, del 1 (pdf-fil, 4,7 MB)
Igelbäckens reservatsbestämmelser, del 2 (pdf-fil, 2,7 MB)
Hanstas reservatsbestämmelse, del 1 (pdf-fil, 4,3 MB)
Hanstas reservatsbestämmelse, del 2 (pdf-fil, 4,3 MB)
Hanstas reservatsbestämmelser, del 3 (pdf-fil, 992 kB)

Fråga 08

PM En beskrivning av landskapets ekologiska funktioner (pdf-fil, 2,9 MB)

Fråga 09

PM Aktuella trafikprognoser (pdf-fil, 1,2 MB)
Förutsättningar för trafikprognos 2035 (pdf-fil, 191 kB)

Fråga 10

PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid (pdf-fil, 518 kB)
Kompletterande underlag för tillåtlighetsprövning – en översiktlig miljöstudie av väginfrastrukturen projekt Förbifart Stockholm (pdf-fil, 312 kB)

Fråga 11

PM En bedömning av hälsorisker vid färd i långa tunnlar (pdf-fil, 244 kB)
Bilaga, Hälsorisker av luftföroreningar i vägtunnelluft (pdf-fil, 42 kB)
Bilaga, Underlag och förutsättningar för fortsatt projektering om luftkvalitet för Förbifart Stockholm (pdf-fil, 205 kB)

Fråga 12

PM En redovisning av transporterna under byggtiden (pdf-fil, 1,9 MB)

Fråga 13

PM Redovisning av en samhällsekonomisk kalkyl (pdf-fil, 256 kB)

Fråga 14

PM En redovisning av Ekerö kommuns inställning (pdf-fil, 491 kB)
Avtal mellan Vägverket och Ekerö kommun om transportinfrastrukturinsatser gällande Förbifart Stockholm och väg 261, Ekerövägen (pdf-fil, 940 kB)

Fråga 15

PM Yttrande från Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (pdf-fil, 23 kB)

Regeringens begäran om kompletering

Kompletteringsförfrågan från regeringen 2008-11-14 (pdf-fil, 611 kB)

PM, rättelser kompleteringsbegäran

PM, Rättelser kompletteringsbegäran (pdf-fil, 139 kB)

Beredningsunderlag

Sammanfattning av och kommentarer till Vägverkets kompletterande
underlag inför regeringens tillåtlighetsprövning (09-01-22) (pdf-fil, 62 kB)
Beredningsunderlag, missivbrev (09-01-22) (pdf-fil, 609 kB)


Vägverkets yttrande inför tillåtlighetsprövning, maj 2008

Effektivare Nord – Sydliga Förbindelser i Stockholmsområdet (pdf-fil, 1,2 MB)

I yttrandet ingick Vägutredningen och Vägverkets ställningstagande till Vägutredningen (se under fliken Vägutredning) samt nedanstående beredningsremiss.


Beredningsremiss, februari 2007

Beredningsremiss (pdf-fil, 993 kB)
Bilaga 1: Distributionslista för beredningsremissen (pdf-fil, 55 kB)
Kompletterande underlag för bedömning av Förbifart Stockholms inverkan på riksintressen. Illustrationer av anslutningar till Ekerövägen på Lovön (pdf-fil, 2,2 MB)

Här presenteras det informationsmaterial som Trafikverket visar i huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. (materialet fylls på efterhand)

Fortsatt huvudförhandling i mål M 3342-11, M 3343-11, M 3345-11, M 3346-11 och M 1206-12: den 1 december 2014.

Den fortsatta förhandlingen avser främst frågor om buller, stomljud och vibrationer från tunneldrivning och schaktarbeten för Förbifart Stockholm i mål M 3346-11.

Presentation, buller, stomljud, vibrationer, villkorsförslag och slutanförande (pdf-fil, 1 MB)
Kompletterande bilder, kvävedisposition Hansta (pdf-fil, 1 MB)

Film:
Så här bygger vi Förbifart Stockholm (länken leder till en extern webbsida, Youtube)

Grundvattenbortledning m.m. (M 3346-11 och M 1206-12): den 2-5 september och 9-12 september 2014. 

Dag 1 - Inledning

Presentation dag 1 (pdf-fil, 5MB)

Film:
Så här bygger vi Förbifart Stockholm (länken leder till en extern webbsida, Youtube)

Dag 2 - Övergripande beskrivning av planerad grundvattenbortledning längs hela sträckan

Presentation del 1 (pdf-fil, 6 MB)
Presentation del 2 (pdf-fil, 8 MB)

Dag 3 - Syn - inget presentationsmaterial presenteras.

Dag 4 - Lindvreten och Kungens kurva till Kungshatt

Presentation del 1 (pdf-fil, 7 MB)
Presentation del 2 (pdf-fil, 6 MB)

Dag 5 - Södra Lovö till Lambarfjärden

Presentation del 1 (pdf-fil, 7 MB)
Presentation del 2 (pdf-fil, 5 MB)
Presentation del 3  (pdf-fil, 5 MB)

Dag 6 - Lambarfjärden till Hästa gård

Presentation del 1 (pdf-fil, 6 MB)
Presentation del 2 (pdf-fil, 9 MB)

Dag 7 - Hästa gård och Akalla till Häggvik

Presentation del 1 (pdf-fil, 4 MB)
Presentation del 2 (pdf-fil, 3 MB)
Presentation del 3 (pdf-fil, 7 MB)

Dag 8 - Sammanfattning och avslutning

Presentation (pdf-fil, 5 MB)
Sammanställning av yrkanden och villkor 2014-09-12 (pdf- fil, 142 kB)
Sammanställning av åtaganden för begränsning av konsekvenser av planerad verksamhet (pdf- fil, 77 kB)
Kompletterande bilder till presenterat material (pdf-fil, 787 kB)

Dag 9 - Reservdag, användes ej

Dag 10 - Reservdag, användes ej 

Hamnar (M 3342-11, M 3343-11 och M 3345-11): den 16–17 oktober, 22–24 oktober och 27 oktober.

Dag 11 - Inledning
Presentation (pdf-fil, 7 MB)

Dag 12 -  Syn - inget presentationsmaterial presenteras.

Dag 13 -  Norra Lovö (M 3342-11)
Presentation (pdf-fil, 7 MB)

Dag 14 - Malmviken (M 3343-11)

Reviderad presentation (pdf-fil, 7MB)
Presentation (pdf-fil, 7 MB)

Dag 15 - Sätra varv (M 3345-11)
Presentation (pdf-fil, 8 MB)

Dag 16 - Sammanfattning och avslutning
Presentation (pdf-fil, 4 MB)

 

 

Dokument för Väg 261, Ekerövägen

Vägplan, fastställelsehandling

PM 3 ändringar efter granskning av vägplan 2016-10-17 (pdf-fil, 980 kB)
PM ändringar efter granskning av vägplan 2015-04-13 (pdf-fil, 2,5 MB) 

Innehållsförteckning (pdf-fil, 134 kB)

Plankartor

Plankartor 10-18 (pdf-fil, 8,5 MB)
Plankartor 19-26 (pdf-fil, 8,7 MB)
Plankarta 20 rev 2016-10-11 (pdf-fil, 5.1 MB)

Underlag till planen

Planbeskrivning inklusive bilaga till planbeskrivnigen (pdf-fil, 3 MB)
Samrådsredogörelse (pdf-fil, 729 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB (pdf-fil, 9,5 MB)
Länsstyrelsens godkännande av MKB (pdf-fil, 1,3 MB)
Fastighetsförteckning (pdf-fil, 448 kB)
Bullerutredning (pdf-fil, 2 MB)

Bullerkartor 1-24 (pdf-fil, 8 MB)
Bullerkartor 25-48 (pdf-fil, 6,6 MB)

Kartor och ritningar

Orienteringskarta (pdf-fil, 1,5 MB)
Typsektioner (pdf-fil, 1 MB)
Illustrationsplaner (pdf-fil, 3,1 MB)
Illustrationsplan 20 rev 2016-10-11 (pdf-fil, 2.0 MB)

Gestaltning

Gestaltningsprogram (pdf-fil, 7,7 MB)

Fördjupat Gestaltningsprogram Statliga byggnadsminnet Drottningholm (pdf-fil, 37,6 MB)

Kulturmiljöutredning (pdf-fil, 8,6 MB)
Kommunala planer, detaljplaner (pdf-fil, 5,9 MB)

Vägplan, granskningshandling

Granskningsperioden är avslutad.

Innehållsförteckning (pdf-fil, 923 kB)

Plankartor

Plankartor 1-4 (pdf-fil, 9 MB)
Plankartor 5-9 (pdf-fil, 4 MB)
Plankartor 10-17 (pdf-fil, 5 MB)

Underlag till planen

Planbeskrivning (pdf-fil, 2 MB)
Bilaga till planbeskrivnigen, Bullernivåerna längs Ekerövägen (pdf-fil, 8 MB) Samrådsredogörelse (pdf-fil, 729 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB (pdf-fil, 9 MB)
Länsstyrelsens godkännande av MKB (pdf-fil, 404 kB)
Fastighetsförteckning (pdf-fil, 639 kB)
Bullerutredning (pdf-fil, 2 MB)

Bullerkartor 1-24 (pdf-fil, 8 MB)
Bullerkartor 25-48 (pdf-fil, 9 MB)

Kartor och ritningar

Orienteringskarta (pdf-fil, 839 kB)
Typsektioner (pdf-fil, 1 MB)
Illustrationsplaner (pdf-fil, 4 MB)

Gestaltning

Gestaltningsprogram (pdf-fil, 7 MB) 

Kulturmiljöutredning (pdf-fil, 8 MB)
Kommunala planer, detaljplaner (pdf-fil, 5 MB)

2016 års konsekvensarvsbedömning HIA fas 2 om världsarvet Drottningholm

Heritage Impact Assessment Phase 2, 2016 (pdf-fil, 8,6 MB)
Heritage Impact Assessment Fas 2, 2016, svensk sammanfattning (pdf-fil, 530 kB)

Korrespondens mellan Riksantikvarieämbetet och Unesco

Dokumenten är även publicerade på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Riksantikvarieämbetets följebrev till  Unesco om den av Trafikverket beställda Heritage Impact Assessment phase 2 (HIA 2), december 2016 (pdf-fil, 1,4 MB)
Second opinion, av Trafikverket anlitad oberoende konsult, på HIA 2, november 2016 (pdf, 394 kB)
Icomos svar på HIA 2, (ICOMOS Technical Review Drottningholm), maj 2017 (pdf-fil, 601 kB)
Riksantikvarieämbetets följebrev till Unesco om Icomos svar på HIA 2, juni 2017 (pdf, 1,4 MB)

2012 års konsekvensarvsbedömning HIA fas1 om världsarvet Drottningholm

Heritage Impact Assessment Phase 1, 2012 (pdf-fil, 7 MB)
Heritage Impact Assessment Fas 1, 2012, svensk sammanfattning (pdf-fil, 55 kB)

Överenskommelse

Överenskommelsen om Förbifart Stockholm och Ekerövägen (pdf-fil, 3 MB)

Samrådshandling för vattenverksamhet

Samrådsperiod 30 maj till 20 juni 2016.

Samrådsunderlag för vattenverksamhet Nockebybron (pdf-fil öppnas i nytt fönster, 2.4 Mb) Samrådsperioden för Nockebybron är avslutad.

Samrådsunderlag för vattenverksamhet Drottningholmsbron (pdf-fil, öppnas i nytt fönster 2.3 Mb) Samrådsperioden för Drottningholmsbron är avslutad.

Samrådshandling vattenverksamhet Tappströmsbron (pdf-fil öppnas i nytt fönster, 2 Mb) Samrådsperioden för Tappströmsbron är avslutad.

Februari 2018, Mål nr M1996-16 Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbaken till åtgärder vid uppförande av en ny Tappströmsbro samt utrivning av den befintliga Tappströmsbron (pdf-fil 2,48 MB)

Samrådshandlingar, samråd arbetsplan, december 2012

Presentationsmaterial vid öppet hus och samråd, 11 december 2012 (pdf-fil, 2 MB)
Trycksak "Ombyggnad av väg 261 Ekerövägen", 2012-12 (pdf-fil, 2 MB)

HIA 1

Heritage Impact Förbifart Stockholm (pdf-fil, 7 MB)
Heritage Impact Assessment sammanfattning (pdf-fil, 55 kB)

Överenskommelse

Överenskommelsen om Förbifart Stockholm och Ekerövägen (pdf-fil, 3 MB)

2012, förstudie

Länsstyrelsens andra miljöbeslut (pdf-fil, 1,3 MB)
Ställningstagande förstudie väg 261 ekerövägen (pdf-fil, 359 kB)

2011, förstudie

Uppdatering av förstudie Ekerövägen väg 261, juni 2011 (pdf-fil, 2 MB)
Reversibla körfält (pdf-fil, 8 MB)
Komplettering av förstudie Ekerövägen väg 261, smal fyrfältsväg med busskörfält, juni 2011 (pdf-fil, 1 MB)
Bilaga 1 Vägteknisk presentation av delsträckor (pdf-fil, 71 kB)
Bilaga 2 Broar (pdf-fil, 112 kB)
Bilaga 3 Vägritningar (pdf-fil, 3 MB)
Bilaga 4 Landskaps- och gestaltningsritningar (pdf-fil, 6 MB)
Bilaga 5 Trafikanalys (pdf-fil, 481 kB)
Bilaga 6 Landskapsanalys (pdf-fil, 584 kB)
Bilaga 7 Bullerkartor (pdf-fil, 1 MB)
Samrådsredogörelse Ekerövägen december 2011 (pdf-fil, 90 kB)
Länsstyrelsens första miljöbeslut (pdf-fil, 707 kB)

2010, förstudie

Förstudie (pdf-fil, 6 MB)

Planbeskrivning

Planbeskrivning (1 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning, del 1 (1 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning, del 2 (2 MB, pdf-fil)
Miljökonsekvensbeskrivning, del 3 (0,2 MB, pdf-fil)

Kulturmiljöutredning

Kulturmiljöutredning, del 1 (3 MB, pdf-fil)
Kulturmiljöutredning, del 2 (10 MB, pdf-fil)
Kulturmiljöutredning, del 3 (3 MB, pdf-fil)
Kulturmiljöutredning, del 4 (4 MB, pdf-fil)
Kulturmiljöutredning, del 5 (8 MB, pdf-fil)

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram (4 MB, pdf-fil) 

Illustrationskartor

Illustrationskarta översikt (2 MB)
Illustrationskarta Drottningholm (3 MB)
Illustrationskarta Drottningholmsbron (2 MB)
Illustrationskarta Edeby (3 MB)
Illustrationskarta Finnbo (3 MB)
Illustrationskarta Hemmet (3 MB)
Illustrationskarta Kanton (3 MB)
Illustrationskarta Karson (2 MB)
Illustrationskarta Karusellplan (3 MB)
Illustrationskarta Lindö, del 1 (3 MB)
Illustrationskarta Lindö, del 2 (3 MB)
Illustrationskarta Lindö, del 3 (3 MB)
Illustrationskarta Lindö, del 4 (3 MB)
Illustrationskarta Nockeby (5 MB)
Illustrationskarta Nockebybron (3 MB)
Illustrationskarta Tappström (4 MB) 

Typsektioner

Typsektion Edeby–Malmen (0,2 Mb)
Typsektion Malmen–Karson (0,2 Mb)
Typsektion Tappström–Lindö (0,2 Mb)

Broskisser

Förslagsskiss, Drottningholmsbron, sektion (0,1 MB)
Förslagsskiss, gång- och cykelport, Färentunavägen (0,1 MB)
Förslagsskiss, Nockebybron, sektion och plan (0,1 MB)
Förslagsskiss, Tappströmsbron, plan (0,2 MB)

Förslagsskiss, Tappströmsbron, sektion (0,1 MB)

Bullerutredning med bilagor

Bullerutredning längs Ekerövägen (2 MB)

Bullerkarta, nuläge del 1 (2 MB)
Bullerkarta, nuläge, del 2 (1 MB)
Bullerkarta, nuläge, del 3 (2 MB)
Bullerkarta, nuläge, del 4 (2 MB)
Bullerkarta, nuläge, del 5 (2 MB)
Bullerkarta, nuläge, del 6 (2 MB)

Bullerkarta, nollalternativ, del 1 (1 MB)
Bullerkarta, nollalternativ, del 2 (1 MB)
Bullerkarta, nollalternativ, del 3 (1 MB)
Bullerkarta, nollalternativ, del 4 (2 MB)
Bullerkarta, nollalternativ, del 5 (2 MB)
Bullerkarta, nollalternativ, del 6 (2 MB)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 1 (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 2 (1 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 3 (2 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 4 (2 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 5 (2 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 6 (2 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Tappström Fasad (0,5 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Nockeby Fasad (1,5 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Drottningholm Fasad (0,8 MB)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60, del 1 (2 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60, del 2 (1 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60, del 3 (2 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60, Tappström Fasad (0,5 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60, Tappström Skärm (1 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60, Tappström Skärm-Fasad (1 MB, pdf-fil öppnas i nytt fönster)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Tappström Skärm (1 MB)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Tappström Skärm-Fasad (0,5 MB)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80 del 1, Förhöjd vägprofil Lindö (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80 del 2, Förhöjd vägprofil Lindö (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80 del 5, Sänkt vägprofil Malmen (2 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Absorberande skärm, Nockebybron (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Absorberande skärm, Nockebybron, fasad (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Reflekterande skärm, Nockebybron (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, Reflekterande skärm, Nockebybron fasad (1 MB)

Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 1 Maximal (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 2 Maximal (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 3 Maximal (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 4 Maximal (1 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 5 Maximal (2 MB)
Bullerkarta, utbyggnad 40-60-80, del 6 Maximal (2 MB)